LIFE+ проектите на ЕС в България обсъждаха експерти на EVN и “Зелени Балкани»

EVN България представи дейностите по обезопасяване на електроразпределителнaта мрежа в Югоизточна България

Ескпертна работна среща на LIFE+ проектите в България бе проведена днес в Пловдив. Тя бе организирана от “Зелени Балкани”, съвместно с EVN България, и бе посветена на обезопасяването на рискови за птиците елементи от електроразпределителната мрежа в България. Програмата LIFE+ на Европейската комисия финансира проекти, които допринасят за развитието и прилагането на политиката и законодателството в областта на околната среда.

Участие в срещата взеха представители на инфраструктурни компании, институции – МОСВ, РИОСВ от Югоизточна България, както и различни НПО – “Зелени Балкани”, Български дружество за защита на птиците (БДЗП), Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ), Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), Дирекции на природни паркове и др.

Целта на срещата беше представяне на постигнатите до момента резултати от дейностите по обезопасяване на мрежата, както и обмен на успешни подходи и добри практики. Важен аспект в срещата беше разглеждането на европейския опит в тази сфера.

Експерти на EVN България представиха проекта “Живот за царския орел” (Life for safe grid) по програма LIFE+ на Европейската Комисия. Дружеството е първата инфраструктурна компания в страната, която реализира проект с финансиране по LIFE+ на ЕК. Проектът е разработен е в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и има за цел опазване популацията на застрашения вид царски орел (Aquila heliaca) в България. Той включва следните мерки:

  • Кабелиране (вкарване под земята) на електропроводи с обща дължина над 60 км на територията на общините Елхово и Тополовград
  • Изграждане на ПАС система на територията на община Харманли с обща дължина 15 км. ПАС системата представлява поставяне на изолирани кабели по цялата дължина на електропровода
  • Поставяне на защитни изолации за защита на птици на общо 2740 стълба от мрежата.

Проектът ще се изпълнява в специално защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България. Освен като превенция срещу контакт между птиците и мрежата, чрез него ще се подобри сигурността на снабдяването на клиентите. Проектът е на обща стойност близо 4 млн. евро, като дейностите ще се изпълнят до 2018 г. Информация по него е налична на www.lifeforsafegrid.bg.

В рамките на срещата EVN България представи и други свои традиционни дейности в сферата на опазване на околната среда и биоразнообразието. Сред тях са монтаж на специални платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда по стълбовете от електроразпределителната мрежа – общо над 1650 платформи монтирани до 2014 г., както и  обезопасяване на стълбове чрез монтиране на защитни пластмасови изолации – общо 2214 стълба за периода от 2010 до 2014 г.

EVN България оказва съдействие и подпомага Дирекции на природни паркове разположени на лицензионната територия на дружеството при изпълнение на проекти по ОП „Околна среда“ за дейности свързани с обезопасяване на електроразпределителната мрежа.

Повече информация относно дейностите на EVN България в сферата на екологията е налична на: http://www.evn.bg/getdoc/b45639cb-bb07-4aa0-baab-f85fdd395b90/Ekologija.aspx

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!