Конкурс за директор на Дирекция Природен парк „Странджа“ – резултати

Протоколна записка от обществен наблюдател на СДП БАЛКАНИ – Андрей Ковачев присъствал (без право на глас) на заседание на Комисия свикана във връзка с провеждане на Конкурс за директор на Дирекция Природен... Read more »

Здравословното хранене на Джейми Оливър и в Бургас

Джейми Оливър и неговата фондация ще организират събития, свързани със здравословното хранене на деца и в Бургас. Последователи на известния готвач ще участват в FoodRevolutionDay- ден, в който децата на Бургас ще... Read more »

Община Бургас предизвиква креативно мислещите

Община Бургас обявява конкурс за изработване на идейни проекти за сувенири, популяризиращи града   Община Бургас обявява конкурс за изработване на идейни проекти за сувенири, популяризиращи града.  Интересното предизвикателство е отправено към... Read more »

ОБЩИНА БУРГАС – ЗАПОВЕД №1637/03.07.15

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане... Read more »

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение по т.51  от дневния ред  на заседание на Общински съвет Бургас проведено... Read more »

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №45-28/16.12.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за... Read more »

Съобщение от Община Бургас

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.100 от 05.12.2014г. са обнародвани : – Решение 42-17/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване на план-схеми за В и К към ПУП-ПУР за... Read more »

Съобщение от община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №42-24/28.10.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за... Read more »

Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.89 от 28.10.2014г. е обнародвано Решение №41-45/30.09.14г. на Общински съвет Бургас с което е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І, в кв.1 по плана на Приморски парк, ПИ... Read more »

„Слънчев бряг“ АД обявява търг за продажба на склад

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД О Б Я В Я В А Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на Склад № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор... Read more »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!