139 санкционирани в Бургас, че не водят детето си на училище

8 акта са съставени тази седмица на родители в кв. Горно Езерово

В община Бургас вече пет години се извършват регулярни проверки посещават ли децата учебните заведения.  Родители, които не водят децата си на училище, се глобяват.

Процедурата по налагане на тези санкции стартира през учебната 2010/2011.  До днес са съставени 139 акта.  Глобите са в размер от 20 до 100 лв. и са наложени на родители на ученици, допуснали голям брой неизвинени отсъствия, от следните учебни заведения: ОУ „Хр. Ботев“ – кв. Победа; ОУ „В. Левски“ – кв. Горно Езерово; ОУ „Хр. Ботев“ – с. Маринка; ОУ „Н. Геров“; ОУ „П. Яворов“; СОУ „П. Росен“; СОУ „К. Петканов“; СОУ „К. Преславски“; СОУ „Ив. Вазов“; ПГСАГ „К. Фичето“; ПГЕЕ „К. Фотинов“; ГЧЕ „В. Левски“, ПМГ „Н. Обрешков“.

Тази седмица бяха съставени 8 акта на родители, чиито деца са записани в ОУ „В. Левски“ – кв. Горно Езерово, но не го посещават.

За да следи постоянно кой проявява безотговорност към образованието и бъдещето на децата си, Община Бургас изисква доклади от директорите на учебни заведения. В тях те мотивирано предлагат за налагане на глоба родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата в училище. Докладът съдържа информация за всички предхождащи действия по изясняване причините за допускане на неизвинените отсъствия. Предложенията от директорите се придружават от съответните документи.

Всяка година Районна прокуратура извършва служебна проверка за законосъобразността на съставяните актове по чл. 47 от Закона за народната просвета. Забележки няма, даже напротив – установено е, че Община Бургас единствена в областта законосъобразно прилага процедурата.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!