Четири общини ще работят за привличане на висококвалифицирани имигранти на трудовия пазар

Сдружение на общините от Югоизточен регион започна изпълнението на проект „Възможности за висококвалифицирана работа за имигранти в Югоизточен регион“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави и е на стойност 50 000 лева.

За шест месеца – от януари до юни 2015 г Община Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол със съвместни действия ще създадат информационна система, отразяваща потребностите от работна сила на пазара на труда на територията на Югоизточен регион. С помощта на новата платформа работодателите в района ще могат да предлагат вакантни работни места. Предвижда се тя да съдържа информация за образователната степен на безработните лица и професионалната им квалификация.

Проектът ще допринесе за изпълнението на ангажиментите, поети от България като пълноправен член на ЕС за създаване на атрактивна среда за привличане на висококвалифицирани имигранти.

Реализацията на проекта ще допринесе за създаване на подкрепяща среда и инструменти за повишаване информираността на имигрантите от трети страни по отношение на атрактивните и дефицитни за българския пазар на труда висококвалифицирани работни места. Също така новата работна ръка ще запълни дефицитите на българската икономика, ще повиши ефективността и производителността й.

Този проект се явява надграждане на проекта „Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни“, който помогна на десетки чужденци да научат български език и за да се запознаят с културата и историята на България.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!