Успешен финал за проект “Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас”

Изградените по проекта пет центъра за настаняване от семеен тип са новост за България. Благодарение на тях в Бургаска област вече няма социални домове.

Изключително успешно приключва проектът “Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас”. За 15-те месеца, през които се реализира той поставените цели са реализирани, като е постигнато устойчиво въздействие върху целевата група деца и младежи като ефекти в дългосрочен план. Това сподели на заключителна пресконференция по проекта Мая Казанджиева – директор на Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” в Община Бургас. 56 деца, които се явяват целева група по проекта са настанени в пет центъра за настаняване от семеен тип в Бургас, изградени благодарение на кръстосано финансиране по две европейски програми – ОПРР и ОПРЧР. В един от тях са настанени деца и младежи без увреждания, а в останалите 4 – с увреждания и специфични потребности. Има възможност за настаняване на още 14, тъй като капацитетът на центровете е 70. Тъй като всички деца в тях са предложени за осиновяване, с всяко осиновено дете ще се освобождава ново място.

В центровете от семеен тип децата са намерили не само своя дом, но и са получили алтернатива за изграждане на умения за самостоятелен живот, мотивация за личностна образователна и професионална реализация и социална интеграция. Те ходят на училище и детска градина, а където това не е възможно – в самия център е обособено обучително звено. Децата са се адаптирали към новите условия и се справят добре с помощта на специално обучените възпитатели и помощен персонал, които са провели и опознавателни срещи с персонала на домовете, от които децата идват тук. За някои от тях обаче все още продължава процеса на адаптирането. Отчетено е това, че тези деца винаги са живели в различни институции, били са лишени от родителска грижа от момента на тяхното раждане в 90% от случаите. Повечето от тях сега идват в Бургас за първи път.

„Това, което се случва в Бургас, е ново за цялата страна. Общината започна процеса на деинституционализация на деца и младежи още през 2010 година. Тогава нашата държава прие Стратегия „Визия за деинституционализацията на децата” – един политически документ, с който правителството даде обещание, че в България ще започне този дълъг многопластов процес по закриване на социалните институции за деца и младежи. И тъй като експертите са определили, че децата с увреждания и лишени от родителска грижа са най-рисковата група за оставане под грижата в институциите, именно заради това процесът започна с тази категория деца и младежи.

Успяхме да обучим екипите, да назначим 65 души персонал, да направим подготвителните срещи, и целият процес по извеждане и настаняване. Децата и младежите за първи път намериха своя нов дом, за първи път създадоха новото си семейство и новите си родители”, разказа Мая Казанджиева.

Голяма част от децата в центровете за настаняване от семеен тип са изключително зависими от грижа на по-възрастен човек, тъй като са с различен по вид и степен на увреждания. Дори за сравнително краткото време, откакто живеят в новия си дом, вече се наблюдава значително подобрение, стана ясно днес. Благодарение изграждането на центровете в област Бургас са затворени всички социални институции за деца. Това е първата област, в която вече не функционират социални институции за деца и младежи с увреждания.

Официалният край на проекта е 30 април. Община Бургас е предприела предвидената в Закона за социално подпомагане процедура по преминаване към държавно делегирана дейност след приключване на финансирането по оперативната програма.

„Имаме негласното уверение на Агенция социално подпомагане, че ще получим това финансиране и центровете ще продължат да функционират като държавно делегирана дейност, управлявана от Община Бургас”, увери Мая Казанджиева.

Проектът“Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас” е реализиран чрез безвъзмездна помощ на стойност  816 576 лв. Той е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!