Увеличиха бюджета за морското дело и рибарството с 8 млн.евро

Министерският съвет одобри доклад за изпълнението към 30 септември на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, съобщиха от правителствената пресслужба. Планът включва 219 мерки, сред които и отнасящи се до морското дело и рибарството.
Правителството прие проекта на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. и ще го внесе за официално одобрение от Европейската комисия.
Програмата е съобразена с определените шест приоритета на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Съобразно тях е направено разпределение на общо 23 мерки, които ще бъдат финансирани в новия програмен период.
По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки. Предвидена е мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите и за подпомагане на иновации и диверсификация на дейностите извън търговския риболов. Общо за изпълнение на мерките по този приоритет финансовият ресурс е в размер 25 514 500 евро.
По отношение на аквакултурите, основният финансов ресурс е насочен към модернизиране на стопанствата, диверсификация на продукцията, както и за добавяне на стойност и разнообразяване на дейността. Отделно е предвидена мярка за инвестиции за насърчаване на развитието на биологични или ефективни от гледна точка на потреблението на енергия аквакултури. Ще бъдат подкрепени и инвестиции за развиване на технически иновации или знания в областта на аквакултурите. Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 36 215 000 евро.
В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат подкрепени мерки, свързани с Воденото от общността местно развитие (ВОМР), чрез местни инициативни рибарски групи. Общият бюджет по този приоритет е 17 858 823 евро.
Акцентира се и върху инвестициите за преработване на продуктите от риболов и аквакултури. ПМДР ще поощри и подпомогне създаването на организации на производителите, техни асоциации и междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултура. Общо за този приоритет предвиденият финансов ресурс е 12 706 991 евро.
За контрол, правоприлагане и събиране на дани се заделят 12 414 578 евро.
Важен приоритет през програмния период е насърчаване на изпълнението на Интегрираната морска политика. Заделеният бюджет е 3 333 333 евро. Средствата за техническа помощ по инициатива на държавите-членки в размер на 5 500 000 евро.
Общият финансов ресурс за изпълнение на приоритетите и мерките на ПМДР е 113 543 226 евро. Приносът от Европейският фонд за морско дело и рибарство е в размер на 88 066 622 евро, което е реално увеличение на бюджета с над 8 млн. евро в сравнение с този, определен от Европейската комисия за периода 2007-2013 г.
,

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!