Състояха се обществените обсъждания на проектобюджет 2019 в съставните селища на Община Несебър

В рамките на три дни /14.01, 15.01 и 16.01/ в Несебър и съставните селища на общината се проведе обществено обсъждане на проектобюджета за 2019 г. Целта бе  жителите да бъдат информирани за предвидените средства по текущи и бъдещи проекти, както и да бъдат изслушани  техни предложения и мненията, свързани с развитието на населените места. 

Проектобюджетът на Община Несебър за 2019 г. е в размер на 75 310 000 лв., в т.ч. преходен остатък от 2018 г. в размер на  6 000000 лв. Той бе представен първо пред жители на Обзор от представители на бюджетните поделения към общината, а на следващи дати и по другите съставни селища  по предварително изготвен график.

 През настоящата година  в Обзор се предвижда доизграждане на зрителска трибуна ”Запад“ към спортния комплекс.

През  бюджетната година 2019  се заделят средства за паркоустройство и благоустройство на  централната градска част, включващо  фонтан, парково пространство, площадно пространство,  сцена с амфитеатър и обществена тоалетна. 

За Свети Влас са предвидени средства за строителството на детска градина в кв. „Русалка“. През тази бюджетна година  се планира  и преасфалтиране на ул. „Кирил и Методий“. По време на срещата, жителите на града бяха информирани, че общината е заложила средства за разширяване на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с още две класни стаи. Освен това се предвижда строителството на спортно-рекреативния парк и прилежащото му футболното игрище на територията на Св. Влас да продължат и през настоящата бюджетна година.

За местността Инцараки  е  изготвен подробен устройствен план, който е в процедура по одобряване. Има решение за допускане от Общински съвет-Несебър и съгласуване с РИОСВ. Предстои окомплектоване  на ПУП-а за местността с електрическа и ВиК схеми.
За бюджетна година 2019 са заложени  средства за  завършване на Северният околовръстен път на Равда.

Предстои финализиране на проект за преустройство на полифункционална обществена  сграда с клубно предназначение – бившата сграда на  Български пощи, която Община Несебър придоби.

Със средства от фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в Равда ще започне изграждане на соларна осветление. Проектът обхваща територията на цялото населено място.

Със средства  на предприятие ПУДООС предстои закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за отпадъци в местността Чешма тарла – Равда.

В бюджета на общината са предвидени средства за изграждане на две улици в  с. Тънково. Ще се извърши реконструкция на път от ОПС „Тънково“ 1  до път III-9061.

Средства са  предвидени за разширяване на съществуващия път свързващ Кошарица  със Слънчев бряг и изграждане на велосипедна алея и осветление по протежението му. Предвижда се финансиране  за  продължаващото изграждане на Старческия дом в селото. Ще се кандидатства за европейски средства  за изграждане на „Еко пътека Кошарица – Община Несебър“

За Оризаре, Тънково и Баня  средства  са заложени за строителство на нови многофункционални сгради с обществено предназначение с пенсионерски клубове.

Към училище „Георги Сава Раковски“- с. Оризаре, със средства  от национално финансиране  ще започва  изграждане на физкултурен салон.

През настоящата бюджетна година се планира разширяване и преустройство на детска градина „Слънце“ – Слънчев бряг и оформяне на площадка за игра на територията на детското заведение. Средства ще се заделят за продължаващото изграждане на котелна инсталация за ПГ „Иван Вазов“- Сл. Бряг.

Както всяка година, за всички населени места са предвидени средства за рехабилитация на уличната мрежа и други текущи ремонти.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!