Съобщение от Община Бургас

Община Бургас съобщава :

 

В Държавен вестник бр.100 от 05.12.2014г. са обнародвани :

– Решение 42-17/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване на план-схеми за В и К към ПУП-ПУР за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.1.1403, 07079.622.43, 07079.622.33, 07079.622.34, 07079.622.35, 07079.622.44 по КККР на гр.Бургас /бивши ПИ с пл.№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на зона„Изток“, гр.Бургас/ и ПИ с идентификатор 07079.622.40 по КККР на гр.Бургас, с който се урегулират нови 27 УПИ, с проектни идентификатори, както следва: в кв.1 – УПИ VII-118, отреден – „за курортни дейности“, УПИ VIII-117, отреден – „за курортни дейности“, УПИ IX-116, отреден – „за инфраструктура и канал“, УПИ X-120, отреден – „за трафопост“, УПИ XI-119, отреден –  „за курортни дейности“, УПИ XII-142, отреден – „за ж.п. ареал“, УПИ XIII-125, отреден – „за курортни дейности“,  УПИ XIV-124, отреден – „за курортни дейности“, УПИ XV-123, отреден – „за курортни дейности“, УПИ XVI-122, отреден – „за курортни дейности“, УПИ XVII-121, отреден – „за трафопост“ и УПИ XVIII-44, отреден – „за инфраструктура“; в кв.3 – УПИ I-1462, отреден – „за курортни дейности“, УПИ II-1464, отреден – „за трафопост“, УПИ III-1463, отреден – „за курортни дейности“, УПИ IV-147, отреден – „за КОО“, УПИ V-140, отреден –  „за трафопост“,  УПИ VI-130, отреден – „за КОО“, УПИ VII-129, отреден – „за курортни дейности“, УПИ VIII-128, отреден – „за курортни дейности“, УПИ IX-127, отреден – „за курортни дейности“, УПИ X-126, отреден – „за курортни дейности“, УПИ XI-33, отреден – „за трафопост“ и УПИ XII-143, отреден – „за ж.п. ареал“; в нов кв.30 – УПИ III-53, отреден – „за инфраструктура“, УПИ IV-148, отреден – „за инфраструктура“ и УПИ V-149, отреден – „за инфраструктура, с устройствени показатели: Плътност до 20%, Кинт до 0,5, Височина до 7,5м (2ет.) и Озеленяване мин.70%, в съответствие с изискванията на ЗУЧК и одобрения ОУП на гр.Бургас, с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии, при условията на чл.16 от ЗУТ с редукция, съгласно приложения баланс на територията и нова улична регулация с предвидена крайбрежна улица с велоалея и обслужваща улица, с ширина на пътното платно, съответно 6м, 9м и 13м между о.т.1, о.т.1а, НК307, о.т.308, о.т.308а, о.т.309, о.т.310, о.т.311, о.т.312, о.т.313, о.т.313а, о.т.314, о.т.315, о.т.316, о.т.317, о.т.318, о.т.319, о.т.320, о.т.321, о.т.322, о.т.323, о.т.324, о.т.325, о.т.326, о.т.327, о.т.328, о.т.330 и о.т.330а, с проектни идентификатори 07079.622.141 и 07079.622.144 ;

– Решение 42-18/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв.9, местност„Ъгъла“ /бивша „Кюшето“/, землището на кв.Сарафово, гр.Бургас, с които се урегулират нови 6 /шест/ УПИ, както следва: УПИ IX-1440, отреден – „за oбществено обслужване“, УПИ XXIII-1441, отреден – „за oбществено обслужване“, УПИ XXIV-1442, отреден – „за oбществено обслужване“, УПИ XXV-1443, отреден – „за oбществено обслужване“, УПИ XXVI-1444, отреден –  „за oбществено обслужване“ и УПИ XXVII, отреден – „за озеленяване“, променят се частично регулационните граници на УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 И УПИ XIX-1125, УПИ IV-1124 става УПИ IV-1486, 1487 с промяна в отреждането от „за спорт и атракции“ в „за oбществено обслужване“, в УПИ се предвижда свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, с устройствени показатели: Пл.застр. до 30%, Кинт до 0,6, Височина до 7,5м (2ет.) и Озеленяване мин.50%, в съответствие с одобрените ПУП и ОУП на гр.Бургас, при условията на чл.16 от ЗУТ ;

– Решение 42-19/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменението на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II-431, отреден – „за общински парк“ и УПИ III-432, отреден – „за църква“, кв.56, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с което се променят регулационните граници между двата УПИ, при което УПИ III става с площ от 1300м2 и се отрежда „за църква и озеленяване“, запазва се съществуващата храмова сграда, като към нея се предвижда пристрояване ;

– Решение 42-20/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.8.833 по КК на гр. Бургас /бивш ПИ с пл. №000911 по КВС, м. „Черния хълм” (бивша „Кара баир“), землище гр. Бургас/,  с който се обособява нов УПИ ХVІІ – 911, отреден  „За смесени сгради – обществено обслужване, жилища и БКТП“, с предвидено застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване и на нормативни отстояния до регулационните граници, с градоустройствени показатели в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 27/Смф, както следва:  Плътност до 30%, Кинт до 1.2, Озеленяване мин.60% и Височина до 3ет. /10,00м/, с приложена редукция ;

– Решение 42-21/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.8.814 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ с пл. №00818 по КВС, м. „Черния хълм” (бивша „Кара баир“), землище гр. Бургас/, с който се обособява нов УПИ XVІII-818, отреден  „За смесени сгради – обществено обслужване, жилища и БКТП“, с предвидено застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване и на нормативни отстояния до регулационните граници, с градоустройствени показатели в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 27/Смф, както следва:  Плътност до 30%, Кинт до 1,2, Озеленяване мин.60% и Височина до 3ет. /10,00м/, с приложена редукция ;

– Решение 42-22/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV от съществуващ БКТП в ПИ с идентификатор 07079.9.341 до БКТП – нов в УПИ ІІ-886,893, ПИ с идентификатор 07079.665.187 по  КК на гр.Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище ж.к.Меден Рудник, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.182 и 07079.665.173 по КК на гр.Бургас, в територия предвидена за разширение на населеното място съгласно действащ ОУП ;

– Решение 42-23/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10а-о.т.10б-о.т.10в за осигуряване на транспортен достъп до УПИ в кв.7 и кв. 11, с.о. „Черниците – Училищното“, землище с.Маринка, Община Бургас, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка ;

– Решение 42-25/28.10.14г. на Общински съвет Бургас за одобряване на : 1. Подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.76-о.т.77-о.т.78-о.т.79-о.т.80-о.т.81-о.т.82-о.т.83-о.т.84-о.т.85-о.т.86-о.т.75 за осигуряване на транспортен достъп и обособяване на нов квартал 12 в с.о.“Острица 2“, землище кв.Банево, гр.Бургас ; 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ и §124, ал.1 от ЗИДЗУТ, Общински съвет Бургас, одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с пл.№ 501.376, по ПНИ на с.о.“Острица 2“, землище кв.Банево, с който се урегулира нов УПИ VІІ-376 отреден за вилно строителство, в устройствена зона „1/Ов“, с предвидено свободно застрояване с устройствени показатели, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас, както следва: Плътност 20%, Кинт до 0,8, Озеленяване мин.70% и Височина до 7,00м, с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!