Съобщение от община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение на №42-24/28.10.2014г. на Общински съвет Бургас, изготвено на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, е одобрено задание за изработване и е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в с.о. „Черниците – Училищното“ и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ №37 по ПНИ на с.о. „Черниците – Училищното“, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!