Събитие с мултиплициращ ефект в Бургас – 6 март 2020 г.

За първи път бяха „тествани” интелектуални продукти, разработвани в рамките на проекта на „Алеф“ по програма Еразъм+

Пред близо 60 представители на различни неправителствени организации, на  образователни и социални институции в Бургас бе представен проектът „Подръжка на мигранти и бежанци за култивиране на междукултурни компетенции“ с референтен номер 2018-1-BG01-KA204-047941. Проектът се финансира от  Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

За да отговори на потребностите на изграждащото се в Европа мутикултурно общество, проектът си поставя за цел да разработи и приложи иновативна образователна програма, насочена към специалистите, работещи с мигранти и бежанци. Домакин на срещата бе Център за еврейско българско сътрудничество „Алеф”, който в партньорство с Камарата на Халкидики – Гърци и университетите EDEX- Кипър, UCLL –Белгия  и FFH – Австрия изпълнява проекта. Семинарът се проведе в зала на Бургаския свободен университет на 6 март. Освен поканените представители на различни социални и образователни организации, заинтересовани от идеите на проекта в залата като слушатели дойдоха и близо 30 студенти от бургаския университет.

В рамките на проекта партньорите разработват програма за обучение на обучители, която ще бъде приложена в печатно издание – ръководство за учители, онлайн наставническа програма за 20 ментори и  50 наставлявани и 5-дневно обучение – Лятно училище в Гърция.

Разработваната обучителна програма е иновативна и цели да пренасочи  практиките за обучение на преподаватели и учители към подход на „възпитателното наставничество“, като измести обучението от „съвети и насоки“ към създаване на умения за „обучителни разговори». Всички разработвани дейности и материали по програмата са обвързана с различни аспекти на културата и творчеството – различните видове изкуства /театър, фотография, кино и др/.  

В помощ на специалистите, работещи в многоезична среда, предстои да излезе печатно издание, съдържащо теротичини модели и 60 практически занимания /упражения/ структурирани в четири модула – междукултурни знания, междуличностни умения, ефективност на екипа и културна емпатия. Някои от разработените упражнения бяха за първи път тествани по време на семинара. Специално за целта бяха изработени брошури, съдъжащи извадки от бъдещото Ръководство за обучители – теоритични модели и практически упражнения. В ролеви игри присъстващите «разиграха» по 2 упражнения от всеки модул, след което бе потърсено тяхното експертно мнение за приложимостта на програмата.

Педагози и социални работници дискутираха необходимостта от специазирани образователни програми, подготявящи специалисти, които да улеснят процесса на интегриране на многобройните мигранти и бежанци в страните от ЕС.  Педагозите застъпиха и темата за учебните програми, които вече не отговарят на потребностите на умножаващото се езиково и културно разнообразие в училищата.

Това бе първият от поредица  семинарии, представящи проекта Подобни мултипликационни съития предстоят да се проведат в партньорските страни – Гърция, Кипър, Белгия и Австрия.

„ Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се в нея “.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!