Студенти еколози видяха живия музей на терциерна Европа в ПП „Странджа”

20 студенти от Лесотехнически университет – София, специалност „Екология”  и по Агролесовъдни системи и планинско земеделие от Аграрния университет в Пловдив посетиха природен парк „Странджа”. Те бяха водени от проф. Александър Ташев и от ас. д-р Стоян Георгиев. Студентите бяха посрещнати и запознати с най-интересното в парка от директора на ДПП „Странджа” инж. Владимир Димитров и експертите инж. Иван Камбуров и инж. Райчо Райчев. По време на своя тридневен престой в Странджа второкурсниците посетиха находището на странджанска боровинка (Vaccinium arctostaphylos L.) край с. Кондолово, горската сбирка в с. Граматиково както и разсадника за редки и защитени видове растения на ДПП „Странджа” в м. Качул. Вторият ден на студентите започна от нестинарския параклис „Св. Илия” край с. Кости, където има 14 стари странджански дъба (лъжник) – един също рядък дървесен вид, срещащ се само в Странджа. Младите еколози посетиха още резерват „Силкосия”, видяха находище на пирен (Erica arborea) и защитена местност „Марина река”, където е изградена образователната пътека „Живият музей на терциерна Европа”. В последния ден на студентската практика младежите посетиха естуара на р. Велека и разгледаха лонгозна гора с цъфнали блатни кокичета.

Посещението беше в рамките на проект „Актуализация на учебните програми за специалностите във факултет „Екология и ландшафна архитектура”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Като елемент на устойчивостта в получените знания се предвижда  сключването на дългосрочни партньорски споразумения между Факултет “Екология и ландшафтна архитектура” към ЛТУ и водещи бизнес институции, държавна администрация и др., за продължаване на сътрудничеството и след приключване на финансирането по проекта. Един от избраните партньори ще бъде Дирекцията на Природен парк „Странджа”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!