Спират масовите сечи в държавните гори

Заповед на вече екс министъра на земеделието и храните Васил Грудев спира изсичането на всички дървета при окончателни фази на краткосрочно-постепенната възобновителна сеч в държавните гори.
Според заповедта сечите се ограничават само върху площ до 2 ха. Сливането на съседните площи, в които е проведена окончателната сеч ще става, когато дърветата са достигнали височина не по-малко от 3 м.
С това ще намалят рисковете от ерозия на почвите, нарушения в съседните екосистеми, промени в микроклимата, водния режим и ландшафта и др. в контекста на актуалните климатични промени.
По този начин държавата дава пример на останалите собственици на гори за прилагане на добри практики при управлението на горите.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!