След броени дни бургаски автори могат да кандидатстват за финансиране на ръкописи от Общината

 От 1 февруари стартира приемът на ръкописи, които впоследствие могат да се превърнат в печатни книги с  финансовата  подкрепа на Община Бургас. Авторите имат време да кандидатстват до 31 март 2020 година.

Работата на експертната комисия, която ще извърши оценка на подадените творби, ще започне от 01.04.2020 година и ще завърши на 15.05.2020 година, 45 календарни дни. След това тя ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас своите предложения за финансиране.

Ръкописите от бургаски автори се подават в Деловодството на Общината, ул. „Александровска“ №26, за Диана Саватева, зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“.

Какво е необходимо да направят бургаските писатели:

Извадка от ПРАВИЛНИКА:

ІІ. УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Бургас, трябва да са с постоянен адрес на територията на община Бургас.

Чл. 4. (1) За кандидатстване се представят следните документи:

4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра – напечатан, на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.

4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.

4.3. Формуляр за кандидатстване по образец.

4.4. (изм. Протокол №41/24.04.2018 г.) Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 стр.) и проекто-стойност за издаване на книгата.

4.5. Творческа биография на кандидата.

Чл. 5. Документите по чл.5 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата при оценяване на произведението му, в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1. Плик №1 с надпис „Произведение“, в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.1., 4.2 и 4.4.

5.2. Плик № 2 с надпис „Информация за автора“, в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.3. и  4.5.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!