Само един кандидат за председател на Апелативния съд в Бургас

Само един кандидат подаде документи за участие в обявения от Висшия съдебен съвет конкурс за избор на административен ръководител – председател на Апелативен съд Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативен съд – Бургас.

Претендент за длъжността е Деница Вълкова – Петкова с 19 години юридически стаж, от които близо 17 години като съдия. В момента тя е магистрат в Апелативен съд Бургас. От септември 2009 г. има ранг на „съдия във ВКС и ВАС“. Изготвената от комисия на Висшия съдебен съвет атестация за конкурса ѝ дава много добра оценка. Тя е носител на наградата „съдия на годината“ за 2005 г., връчвана от инициативен комитет на практикуващи юристи. Съюзът на юристите в България я отличи с почетен знак „За професионални постижения и активна съюзна дейност“ за професионалния празник на юриста през 2013 г.

Деница Вълкова е магистър по право – завършила е Юридическия факултет на Бургаския свободен университет. Професионалното ѝ образование обогатяват многобройни обучения в Съдийското училище към Центъра за обучение на магистрати, Национален институт на правосъдието и Професионална квалификация по подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз в УНСС – София.

Кариерата ѝ в правосъдната система започва през 1995 г. като стажант в Окръжен съд Бургас. В периода 1997 – 2001 г. е съдия в Районните съдилища в Карлово и Поморие, като през 2000 г. става председател на Поморийския районен съд. От август 2001 г. е съдия в Окръжен съд Бургас, а след спечелен конкурс през март 2014 г. влиза в съдебния състав на Апелативен съд Бургас. През годините е разглеждала редица наказателни дела с подчертан обществен интерес.
Надгражда административния си опит на поста заместник-министър на правосъдието в периода декември 2011 до май 2013 г. Деница Вълкова отговаря за ресорите Съвет по законодателство, съдебни дейности, процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека – Страсбург, Агенция по вписванията, Централен регистър за особените залози, Централен регистър на ЮЛНЦ, член е на Съвета за административна реформа, председател на Съвета по защита на застрашени лица.

Участието ѝ в множество работни групи на ВСС и МП показват пристрастието ѝ към реформирането на съдебната система. Съдия Вълкова е член на: на екипа на Висшия съдебен съвет за управление на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единни комуникационна и информационна инфраструктура с единен електронен портал на съдебната власт“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“; работната група за подобряване и промяна на начина на атестиране към Комисията за предложенията и атестирането към Висшия съдебен съвет; на междуведомствената работна група в Министерството на правосъдието за постоянен мониторинг на Наказателно-процесуалния кодекс; на междуведомствената работна група на Министерството на правосъдието за актуализация на Концепция за електронно правосъдие и законопроекти за въвеждане на електронно правосъдие.

Деница Вълкова е омъжена, като съпругът ѝ работи като хирург във Великобритания. Тя е майка на двама сина и дъщеря, които продължават своето образование.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!