РДГ-Бургас: Най-малък брой горски пожари от 20 години насам

За 2014 година на територията на дирекцията са възникнали само 4 пожара

2014 година е успешна по отношение борбата с пожари в гората, отчетоха на брифинг от РДГ-Бургас. За целия период са възникнали 4 горски пожара.  Опожарени са 123 дка. 42 дка от тях са държавна собственост, 1 дка – общинска и 80 дка – частна. 2 от пожарите са възникнали в района на Горско стопанство Айтос и два на територията на Несебър. Щетите от горските пожари възлизат на 670 лв.

Броят на горските пожари и площта на опожарените горски територии през 2014 г. са с най-ниски стойности за последните 20 години, обяви инж. Венелин Радков – директор на РДГ-Бургас. В областта на превенцията и борбата с пожарите през настоящата година на дневен ред остава:

  • Ремонт на повредени или унищожени пътища, достъпни за движение на тежка пожарна техника;
  • Осигуряване финансиране на предвидените по проекти, планове и програми ППМ във всички горски територии;
  • Осигуряване на средства по европейски програми и проекти;
  • Изграждане на интегрална система за ранно откриване на горски пожари;
  • Обучение по превенция и борба с горските пожари на собственици на гори, посетители в горите и местно население.

Ще продължат и проверките по контрола и опазването на горските територии. За 2014 година на територията на РДГ Бургас са извършени 33 301 проверки и са констатирани общо 2 762 нарушения. Издадени са 850 наказателни постановления, а в прокуратурата са изпратени 24 актови преписки. 1 нарушител е осъден на пробация за срок от 1 година. Срещу друг нарушител е повдигнато обвинение и тече дело в Районен съд. Преписките, изпратени в прокуратурата, се връщат масово за административно наказание поради това, че в болшинството от случаите предмета на нарушението е на стойност под една минимална работна заплата . По влезли в сила наказателни постановления са начислени 156 879 лв., като събираемостта на паричните санкции за годината е едва 12,26 %.

Основен проблем за извършване на качествен контрол и опазване на горските територии се явява ограничения човешки ресурс от професионално подготвени кадри, обезпечени с необходимото техническо оборудване, отговарящи адекватно със своя потенциал за противопоставяне на лавинообразното увеличаване на незаконното ползване на дървесина, дивеч и други недървесни горски продукти, е констатацията на РДГ-Бургас. По неговото решаване ще продължи да се работи приоритетно и в бъдеще.

От дирекцията отчитат като проблем и закриването постоянните горски контролни пунктове. Това създава известни предпоставки  за нерегламентиран транспорт на дървесина.

За оптимизиране на дейностите по контрола и опазване на горските територии, РДГ е изготвила програма. В нея е залегнало изготвяне на информационен карнет за всички „конфликтни райони”, зони с често срещани нарушения по ЗГ, ЗЛОД и ЗРА, където да се засили присъствието на мобилни екипи. При наличие на средства се предвижда в месеца да се разменят районите за проверка на регионалните звена, с цел елиминиране на фактора „обвързаност”. Планира се и провеждане на нови съвместни акции с органите на МВР и служителите на държавните горски и ловни стопанства.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!