Разкриват Център за върхови постижения към университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За първи път в Бургас ще бъде създаден Център за върхови постижения къмБургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Научноизследователскилабораторен комплекс. Той е в рамките на изпълнението на ПроектBG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма „Наука иобразование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научниизследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001″Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.  Това заяви днес по време на старта на строително-ремонтните работи проф.Сотир Сотиров, който е ръководител на административния екип на проектаУНИТе.Парньори по проекта са  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас(БУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), Техническиуниверситет София (ТУ), Русенски университет „Ангел Кънчев“ (РУ) и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ), Подкрепящаорганизация е Община Бургас.Целта на Центъра за върхови постижения е разработване и внедряване нанай-съвременни информационни и комуникационни технологии, насочени къмбизнеса.

В Научноизследователския лабораторен комплекс към Центъра за върховипостижения към Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще сепостроят 4 лаборатории – ПРОТОТИПНА ЛАБОРАТОРИЯ, СИСТЕМИ РЕАЛНО ВРЕМЕ И ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА БИОСЕНЗОРИ и КОМПЮТЪРНА ЛАБОРАТОРИЯ ХЕТЕРОГЕННИ И ВГРАДЕНИ АРХИТЕКТУРИ, И ОБРАБОТКА НА ДАННИ. Първата от лабораториите –  за прототипиране на платки, ще се намира всградата на Техническия колеж. Идеята е тя да се превърне в модернапроизводствена база за печатни платки в малки количества, като в нея сеобучават кадри за Индустрия 4.0. Това разказа ръководителят на научнияекип проф. Станислав Симеонов.  Обединение на мощностите, с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели, щезапочне в сътрудничество с още два университета, партньори по проекта -в Шумен и София.Това ще бъде и част от дейността на втората лаборатория по проекта. Някои от възможните тестове и симулации, които ще могат да се извършватв нея, са как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилоти се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи запредотвратяване на самолетни катастрофи.“

В новите лаборатории ще се развиват не само преподавателите вуниверситета, но и ще се обучават студенти“, каза в приветствието си ректора на университета проф. д-р Магдалена Миткова.Зам.-областният управител Владимир Крумов каза, че всяка стотинка, вложена в образованието, дава богата реколта в бъдеще.“Надявам се, че в рамките на няколко месеца да бъдат откритилабораториите на Центъра за върхови постижения. Научният екип е воденот проф. Станислав Симеонов, в него има 7 извънредно сериозни учени. Къмтях ще има и административен и технически екип. В момента, в койтоцентърът заработи, нашата цел е да поканим там нашите даровити студенти,които да се докоснат до тази техника, която не се намира навсякъде и сенадяваме част от тях да останат при нас като учени“, сподели приоткриването проф. Д-р Сотир Сотиров.УНИТе е проект, ориентиран и към бизнеса.

Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускоренотовъвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите.

По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единниядигитален пазар в Европа. От друга страна УНИТе ще насърчавапривличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което дасе спре процесът на изтичане на кадри към други страни. Разрешаването на ключови проблеми, свързани с изграждането на дигиталнообщество в България, е друга цел, към която работещите експерти по УНИТеще се стремят. Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование исъздаването на специалисти в различни области. Това от своя страна еключов фактор за създаването на развита и конкурентноспособна икономика. Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитиетона областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научнатадейност върху потребностите на икономиката и обществото. Една от целитее да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включителноедин нов научно-изследователски комплекс, и реконструкция на 4съществуващи бази.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!