Премина годишното заседание на МКБППМН в Община Несебър

В заседателната зала на Община Несебър бе проведено отчетно – изборно заседание на Местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). В дневният ред на заседанието бе отчетена работата на Комисията през 2019г. и бе обсъдена програмата и мерките за превенция на неправомерни прояви при децата.

Специалисти в здравеопазването, социалните дейности, юристи, психолози и общественици дискутираха и набелязаха нови мерки за работа и предотвратяване на противообществените действия, извършени от непълнолетни и малолетни от рисковите групи.

Обърна се внимание на доброволчеството, като обществена и образователна дейност и важен фактор за  социалната свързаност с роля за личностното и професионалното развитие на младите хора.

За изпълнение на задачите си МКБППМН работи съвместно с инспектор Детска педагогическа стая – РУ ,,Полиция” –Несебър, Дирекция ,,Социално подпомагане”, Районна прокуратура и Районен съд – Несебър, както и с всички учебни заведения на територията на Oбщина Несебър.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!