Представиха схема за финансиране на проекти за производство на горива от биомаса

В рамките на информационни дни по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ днес в Бургас представители от Министерството на икономиката презентираха схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Производство на горива от биомаса“. Към момента процедурата е отворена, а проектни предложения могат да бъдат изпращани до 7 януари 2015 г. Средствата по програмата се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Основната цел на настоящата покана за представяне на проектни предложения е изграждане на инсталации за производство на твърди, течни и газообразни горива от биомаса. Могат да кандидатстват малки и средни предприятия, като за целта трябва да осигурят средства за финансиране на поне 40% от разходите си по проекта. Максималната стойност на безвъзмездната помощ, която се отпуска на проект, е до 200 000 евро и се разглежда като минимална помощ (de minimis). Това означава, че кумулативно през последните три години кандидат-бенефициента, заедно с партньорите по проекта, не трябва да са получавали средства по процедури или индивидуални помощи, обявени в режим “de minimis”, надхвърлящи 391 166лв.

Сред допустимите дейности за финансиране са: доставка на ново оборудване за производство на твърди, течни и газообразни биогорива; строително-монтажни работи; изготвяне на работен проект; осигуряване на независим строителен надзор и др. Проектите могат да се осъществяват в партньорство, но допълнително точки при оценяването получават само предложения с участие на партньор от страна-донор. Крайният срок за изпълнение на всички дейности е 30 април 2016 г.

Въпроси могат да бъдат задавани на електронен адрес: eerebg04@mee.government.bg на български или английски език не по-късно от 11 дни преди изтичане на крайния срок за получаване на предложенията. Въпросите заедно с отговорите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма BG04 www.energygrantsbg.org .

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!