Правителството одобри Законопроект за енергийната ефективност

Всички големи предприятия ще се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на четири години

Правителството одобри проект на закон за енергийната ефективност. С него  се регламентира начинът за определяне на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г.

Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради, държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата им разгъната застроена площ.

Всички големи предприятия ще трябва да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години.

Със законопроекта се предвижда издаване на сертификат за отделни части в дадена сграда, в случай че тези части имат различно предназначение.

Срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, се увеличава от 3 на 5 години. Очаква се тази промяна да съдейства за намаляване на административната тежест пред бизнеса.

Предвидена е възможност задължените лица да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност. Размерът на вноските се определя по специална методика, разработена от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и утвърдена от министъра на енергетиката.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!