Поморийци сами избраха проектите за развитието на града

Жителите на Поморие определиха проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града / ИПГВР/. В него са включени 65 проекта, които трябва да бъдат реализирани до 2020 г. Финалният подбор е била направен след много срещи, фокус-групи и обществени обсъждания. Планът е стратегически документ, който дава главната насока и гарантира планово развитие на града през следващите години.

Приоритетните проекти са свързани с подобряване на туристическата инфраструктура и културно – историческия потенциал, транспортно – комуникационната система и градската среда. Важни са и проектите за изграждане на споделена алея върху брегоукрепително съоръжение  за достъп до съществуваща еко-пътека; благоустрояване на крайбрежна алея, оформяне на зони за отдих и за наблюдение на птици по протежението на Поморийското езеро и др. Реконструкцията и разширението на градската велосипедна мрежа,  изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи улици и др. ще дадат съвременни транспортно – комуникационни решения.

Това са и проектите, които имат висока степен на подкрепа от страна на гражданите – проектите за благоустрояване и паркоустрояване; покритие на съществуващи паркинги и изграждане на зелена покривна среда и площадки за рекреация в кв. „Малко солено езеро“ и централна градска част; изграждане/ реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи, паркинги и създаване на достъпна среда в междублоковите пространства на кварталите „Свобода“ и „Малко солено езеро“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!