Поморие ще има нова галерия

Кметът подписа договора за финансиране

Днес, в Министерство на културата, кметът Иван Алексиев подписа договор за 100% безвъзмездна финансова помощ на стойност 795425,46 лв. по проекта на Община Поморие за създаване на нова градска галерия, по Програма БГ08, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)  2009-2014 г.

Сред 51 проекта, кандидатствали по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“, са одобрени само три, като проектът на Община Поморие е на първо място в класирането, с най-голям брой точки (94т.).

Старата и амортизирана сграда на бившата митница в центъра на града ще бъде реставрирана и ще се превърне в съвременен дом на културата. В нея ще се експонират произведения на изкуството, ще се организират творчески срещи, пленери, камерни концерти и др. културни събития. Ще бъде направена дигитализация на съществуващия фонд от движимо и нематериално културно наследство, което ще бъде достъпно в интернет и ще се поддържа и обновява непрекъснато.

Проект „Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство” е по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)  2009-2014 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!