Поморие ще изгражда дъждовна помпена станция върху държавен имот

Правителството учреди днес безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна държавна собственост в полза на община Поморие за изграждане на дъждовна помпена станция и реконструкция на канално помпена станция. Теренът се намира в Поморие. Финансирането на двата обекта е по проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” е осигурено от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!