Позиция на община Несебър относно появилите се в общественото пространство твърдения за нарушения по изграждането на подземен паркинг

Изграждането на съоръжение за обществено обслужване – подземен паркинг, има за цел не само обезпечаване завишените нужди от паркоместа в централната градска част на гр. Несебър, а следва в бъдеще да се оформи като културен, административен и делови център за града, предвид характера на околните застройки, с пряката връзка с бъдещата зона за рекреация – северен бряг с отреждане за спорт, атракции и озеленяване и предполага оформянето на площадно пространство, съчетаващо възможността за осъществяване на обществени масови мероприятия, уюта на централна зона и характера на зона за диференциране на потоците към парковата среда, съобразно приоритетите за нейните посещения.

В предвид бъдещото оформяне на площадно пространство върху съоръжението, паркингът не следва да се третира като изолирано инженерно съоръжение. Той е фундамент на бъдещото площадно пространство и е с финансовата тежест за изпълнението на подобен род съоръжения. Необходимо е съответното изключително надеждно конструктивно решение с оглед бъдещото натоварване от площадно озеленяване, елементи на градския и парков дизайн и динамично натоварване от групови мероприятия, съчетано с прецизно решение по отношение на пожарна безопасност, хидроизолация и отводняване,  при това да се отчита местоположението, а именно – в близост до изпълненото брегозащитно съоръжение. Поради непосредствената близост на съществуващите сгради, в хода на строителството на обекта бе наложително извършване на укрепителни дейности с цел запазване на тяхната цялост и неувреждането им.

Всичко това диктува цената на изпълнените СМР, подробно посочена в проектно-сметна документация, неразделна част от проекта.

Необходимостта от  стартиране на процедура Договаряне без обявление с предмет  „Допълнителни СМР при изграждане на подземен паркинг“ е породена от възникналите  непредвидени обстоятелства по време на строителството, след подписване на основния договор и по време на неговото изпълнение. Процедурата е в следствие на предписания на проектантите в заповедната книга на обекта, които са задължителни за останалите участници в строителството, а именно Възложителя и Изпълнителя. Чрез своите заповеди проектантът носи отговорност за всички свои действия по време на строителството и издадената от него заповед представлява официален документ  по смисъла на закона. Съгл. ЗОП възложителят провежда процедура на договаряне без обявление при  наличие на цитираните в закона случаи, а именно поради непредвидени  обстоятелства, като общата стойност на поръчките, с които се възлага допълнителното строителство, не е повече от 50% от стойността на основната поръчка. Допълнителните СМР в конкретния случай са 185 941лв. или под 8% от стойността на договора.

Разбира се, има и други обществени поръчки на Община Несебър, за които са провеждани процедури на договаряне без обявление. Възлагането е продиктувано от хода на работата на всеки обект индивидуало и стриктно е спазвана нормативната уредба, което пък от своя страна подлежи на последващ контрол.

По отношение на цитирания пример за глоба заради нарушения, свързани с обществена поръчка  „Изграждане на надстройка на ОДЗ „Яна Лъскова“, наложената глоба на кмета на Общината е отменена от съда, поради необосновано и незаконосъобразно наказателно постановление.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!