Повече от 300 заявени желания за безплатно саниране на жилищата в Бургас

Повече от 300 са желаещите от Бургас, които досега са проявили интерес към програмата за саниране на жилищните сгради. Програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради предвижда 100% безвъзмездна финансова помощ. Тя дава възможност за безплатно саниране на сградите-поставяне на топлоизолация, подмяна на дограма,ремонт на общи мрежи и общи части,използване на възобновяеми източници на енергия, оптимизиране на енергийната ефективност на сградите, за да се осигури добра среда за обитаване и снижаване на енергийните разходи на собствениците. Финансира се с 1 млрд лв. за цялата страна. Посредник между собствениците и фирмите, ангажирани с изпълнението на дейностите по програмата, са общините. Затова там се подават и документите.

„Принципът е състезателен. Колкото по-рано се изготвят и подадат документите, толкова по-големи са шансовете за получаване на финансиране. Програмата на практика е стартирала. Очакваме само окончателните методически указания от МРРБ, за да започнем фактическата работа. Насочваме усилията си към информираността на хората,чрез различни средства и провеждане на срещи по райони, консултираме и насочваме проявилите желание да се включат в програмата. Изготвили сме методически указания, които са качени на интернет страницата на общината, публикувани са и формулярите, които ще бъдат използвани при кандидатстване за финансиране. Със заинтересованите поддържаме директна връзка. Стремежът ни е сдруженията на собствениците да получат максимално бързо насоки, за да можем при първа възможност да започнем реални действия”, разясни главният архитект на община Бургас Веселина Илиева.

Програмата дава възможност за реконструкция и обновяване на всички многофамилни жилищни сгради с повече от 36 жилища, изграждани по индустриален способ – едро панелно строителство, пакетно повдигащи плочи и едроплощен кофраж. В гр.Бургас голяма част от тези сгради са с по няколко секции и входове. Най-важното изискване е да бъде създадено сдружение на собствениците за цялата сграда – санирането само на отделен вход няма да е възможно, уточнява арх. Илиева.

Целият процес – от изготвянето на документите до приключване на строително-монтажните дейности е абсолютно безплатен. Общината ще сключва договорите с проектанти и изпълнители, затова трябва да бъде упълномощена от сдружението на етажните собственици. Всички проекти ще бъдат съгласувани със собствениците и техните желания.
Голяма част от блоковете в Бургас имат частични подобрения, те ще бъдат обследвани и отчетени при предписанията за строително-монтажни дейности така, че след санирането сградата като цяло да бъде енергийна ефективна.

Първата стъпка по реализация на програмата е обследване и създаване на технически паспорт и на сертификат по енергийна ефективност на сградата. По-голямата част от сградите в Бургас нямат такива обследвания. Сега те ще бъдат изготвени от лицензирани фирми или сдружения на проектанти, както изискват нормативните документи. Тези два документа са необходими, за да продължи процедурата по проектиране.
Програмата финансира техническо-конструктивното обследване на сградите, обследването на енергийната ефективност, проектирането и изпълнението на строително-монтажни работи, осигуряване на строителен и авторски надзор по време на строителството.

Дейностите, които ще се финансират, обхващат: конструктивното укрепване на сградата,когато това е необходимо и доказано от конструктивното обследване, ремонт и обновяване на общите части – покрив, фасади, стълбищна клетка и др., мерките за постигане на енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на дограма, ремонт или подмяна на вътрешни общи инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части. Включени са дори възможности за изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели за затопляне на вода,когато са предписани при обследването. Там където е необходимо ще се ремонтират електроинсталациите в общите части на сградата – стълбища и асансьори. Предвиждат се и енергоефективни мерки за намаляване използваната за осветление и задвижване на асансьорите електроенергия.
Програмата няма да финансира единствено закупуването на нови радиатори, нови асансьори и вътрешно обзавеждане.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!