Очаква се през юни Министерски съвет да разгледа присъединяването на с. Рудник и с. Черно море към Бургас

Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) подготвя преписка с проект на решение на Министерски съвет, който след съгласуване с министерствата, ще бъде разгледан на заседание на МС през юни. Решението е свързано с присъединяването на с. Рудник и с. Черно море към  Бургас. Това заяви народният представител от ГЕРБ Иван Вълков, който отправи питане по темата до ресорния министър Лиляна Павлова и получи отговор в рамките на проведен извънреден парламентарен контрол.

„Обсъждал съм темата многократно в приемните си дни. Процедурата за с. Рудник е започнала през 2010 г. по инициатива на жителите, като е проведена подписка за присъединяване на населеното място към гр. Бургас, в която са се подписали 25 % от избирателите на с. Рудник. Искането е разгледано от Общинския съвет, подкрепено е и изпратено до областния управител. Той внася в МС мотивирано предложение за присъединяването на с. Рудник към гр. Бургас с положително становище за извършване на исканата административно-териториална промяна (АТП). МС изпраща по компетентност преписката до МРРБ за подготовка за внасяне в заседание на МС”, коментира казуса бургаският депутат.

При запознаване с преписката от страна на МРРБ обаче е установена липсата на някои документи и тя е върната на областния управител за отстраняване на нередностите и повторно изпращане за разглеждане в заседание на МС.

„В землището на с. Рудник се намира и с. Черно море, което няма собствено землище. Това се явяваше пречка за присъединяването на с. Рудник към гр. Бургас. От отговора на МРРБ става ясно, че в тази ситуация, исканата АТП би била възможна, само ако едновременно със с. Рудник към гр. Бургас се присъедини и с. Черно море”, сподели още Иван Вълков.

През юни 2014 г. в МРРБ бе получено предложение от областния управител за извършване на АТП за присъединяването на с. Рудник и с. Черно море към гр. Бургас, като продължение на процедурата, стартирала през 2010 г.

„Присъединяването на двете села към Бургас е много важно за жителите и смятам, че съвсем скоро ще има окончателно решение по темата. 60% от населението им работи и учи в Бургас. Беше проведена и подписка сред избирателите на с. Черно море и подписана от 25% от тях, както и решение на Общинския съвет от 22.04.2014 г., с което се подкрепя искането за присъединяването на с. Черно море към гр. Бургас. В преписката е приложено и становището на кмета на община Бургас, в което също се подкрепя присъединяването на с. Рудник и с. Черно море към гр. Бургас. Очакваме през юни, след заседание на МС и разглеждане на новата преписка на МРРБ жителите на двете населени места да получат положителен резултат”, коментира Иван Вълков.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!