Оценяващите строителни продукти няма да удостоверяват липса на задължения пред НАП

Да отпадне изискването за предоставяне на Удостоверение за наличие или липса на задължения от Националната агенция за приходите (НАП) от лицата, които кандидатстват за получаване или са получили разрешение и нотификация за оценяване на строителни продукти. Това предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството с промяна на  Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в България. Документите са качени за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Наредбата е един от актовете, осигуряващи национални мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета на ЕС за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и на Регламента, свързан с прилагането на някои национални технически правила за продукти, предлагани на пазара в други държави, членки на ЕС. Мярката е част от предприетите действия, по инициатива на Министерския съвет (МС), за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

С промяната информацията за наличие или липса на задължения на лицата ще се предоставя по електронен път на компетентните органи от НАП.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!