Окончателно: „Слънчев бряг” АД е собственик на инфраструктурата в комплекса

Върховният касационен съд пресече опитите за елиминиране на държавата от контрол върху най-големия ни курорт

Слънчев бряг” АД е единственият собственик на инфраструктурата на най-големия ни курортен комплекс. На 18 февруари 2015 г. Върховният касационен съд окончателно реши спора за собствеността върху една от малките улици с комплекса в полза на акционерното дружество. Така съдът не само постави точка на големия спор за малката уличка. Той пресече опитите за елиминиране на държавата от управлението и контрола в курорта, с което дава възможност на „Слънчев бряг” АД да продължи политиката си за налагане на ред в комплекса. Съдебният спор за една от второстепенните улици в Слънчев бряг се считаше за „пионерно дело”, защото решение по него би могло да предопредели бъдещи спорове за собствеността върху цялата пътна инфраструктура на курорта.

Обект на спора бе улица с дължина от близо 250 метра и с площ 1737 кв.м. Община Несебър предяви претенции за собственост върху нея и заведе дело през 2012 г. То на два пъти бе разглеждано от Районния съд в града. На 28 юни 2013 г. несебърският съд реши, че собственик на улицата е общината, което „Слънчев бряг” АД оспори в Бургаския окръжен съд. На 25 февруари 2014 г. Окръжният съд отмени изцяло Решение №112 от 28.06.2013 г. на Районния съд в Несебър и отхвърли предявения от общината иск. По-висшата инстанция окачестви решението на несебърския съд като „незаконосъобразно и некореспондиращо с ефективното ни гражданско законодателство”. Това не удовлетвори ищеца – Община Несебър, и решението бе обжалвано на последна инстанция.

Казусът по този дълъг и безсмислен съдебен спор е прост и ясен. Държавата е построила комплекса, а „Слънчев бряг” АД е правоприемник на държавното предприятие, което е стопанисвало инфраструктурата му. Цялата пътна инфраструктура на Слънчев бряг е включена в капитала на дружеството, 75% от който са държавна собственост и по силата на & 7 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация не може да се считат за общинска собственост. Дори самият ищец – Община Несебър, нееднократно в годините е утвърждавал собствеността на „Слънчев бряг” АД. Кметът на Община Несебър е издал акта за държавна собственост през 1995 г., а различни разрешителни, данъчни и експертни оценки с печата и атрибутите на общинска администрация нееднократно са признавали правото на собственост върху уличната и алейна мрежа на “Слънчев бряг” АД. Въпреки твърденията на общината, улицата не е била отчуждавана. Тя е включена в застроително-регулационния план, което не променя статута й.
„Слънчев бряг” АД успя да защити собствеността си чрез необорими доказателства. Върховният касационен съд остави в сила решението на Бургаския окръжен съд, според което собственик на малката уличка е акционерното дружество. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Държавата е вложила милиони в изграждането на инфраструктурата на комплекса. По- късно само за рехабилитацията на малката спорна уличка са изразходвани 90 хил. лв. Съдебният спор за нея е наистина „пионерен” защото показва, че обогатяването на определени групи в Слънчев бряг за сметка на обществото няма да бъде допускано.
Получава отговор и въпросът кой има интерес от воденето на подобни съдебни спорове? В това дело пряко бяха ангажирани адвокати на Съюза на собствениците – организация, променяща позициите си по възлови за комплекса въпроси, съобразно интереса на някои от членовете й. Усилията на „Слънчев бряг” АД да пресече незаконното строителство, да премахне незаконните обекти, да гарантира спокойствие и сигурност на туристите са препятствие пред желанието за бързи и лесни пари – интерес, в името на който бяха загубени години съдебно време и пари на данъкоплатците.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!