Обявиха „Ахелой-Равда-Несебър“ за защитена зона

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева издаде заповед, с  която обяви за защитена зона „Ахелой-Равда-Несебър“.

Предмет на опазването в защитената зона „Ахелой-Равда-Несебър“ са постоянни морски и сухоземни природни местообитания, включително дюнни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!