Общински съвет – Бургас прие предложението за приоритетно следене на качеството на въздуха

Местния парламент на Бургас прие днес предложението на общинските съветници от групата на ГЕРБ – Костантин Луков, Калояна Живкова, Димитър Людиев и Георги Дракалиев – областен лидер на ВМРО, да бъде изготвен график, включващ приоритетно следене за наличието на фини прахови частици в 4 рискови района на Бургас.

Ще бъде изготвен извънреден приоритетен график, по който Мобилната лаборатория за качество на атмосферния въздух да работи до края на месец април 2018 г., както и през всеки следващ зимен отоплителен сезон. Той ще бъде съобразен с географията на районите с повишен риск от високи нива на фини прахови частици. 

Това решиха съветниците от всички общински групи. Докладната е приета с режим на предварително изпълнение по АПК, за да бъде обхванат и отоплителният сезон, който към момента продължава. Целта е да бъде получена конкретна информация каква част от замърсяванията са поради битовото отопление.

Изпълнението по замерванията на качеството на въздуха в приоритетните рискови зони на Бургас е стартирало, съобщиха за НА БРЕГА от групата на ГЕРБ в местния парламент. Мобилната лаборатория вече е монтирана в кв. „Долно Езерово“.

„Чистият атмосферен въздух е един от най-важните природни ресурси, неразделно свързан със здравето на хората. По данни на Община Бургас, на нейна територия 49,69% от замърсяването на въздуха се дължи на битовото отопление. Като най-рискови са обозначени кварталите „Победа“, „Долно Езерово“, к-с „Възраждане“ и Централна градска част“, пишат в мотивировката на докладната си съветниците.

Община Бургас разполага с Мобилна лаборатория за контрол качеството на атмосферния въздух, която извършва мониторинг с помощта на анализатори за замърсителите – серен диоксид, азотни оксиди, озон, сяроводород, фини прахови частици РМ10, фини прахови частици РМ2.5, бензен и стирен. Мобилната лаборатория отговаря изцяло на изискванията на Европейското законодателство в областта на контрол качеството на атмосферния въздух.

Системата за събиране на данни, интегрирана в Мобилната лаборатория отговаря на основните принципи за съхранение и обработка на данните от измерванията, заложени в Националната система за мониторинг на КАВ на Министерството на околната среда и водите в реално време. Също така осигурява и реализира пренос на данни, в реално време, към диспечерския център в Община Бургас.

Мобилната лаборатория събира данни по график в над 10  населени места на територията на общината.

„Предвид обстоятелството, че кварталите „Победа“, „Долно Езерово“, к-с „Възраждане“ и Централна градска част са сред най-застрашените от повишение на ФПЧ смятаме, че трябва да се вземат още по-сериозни мерки по контрол и превенция“, настояват съветниците.

Те допускат, че част от гражданите не са достатъчно информирани от опасностите при използване на битово отопление, поради което предлагат  всяка календарна година да бъде провеждана информационна кампания, разясняваща рисковете при отопление с твърдо битово гориво.

Общинските съветници обръщат внимание, че промишлеността, строителството и пътния трафик също замърсяват въздуха. Въпреки че, общинската власт е с ограничени правомощия в тази сфера, предстои съветниците да набележат мерки, които ще са свързани с посочените дейности.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!