Община Несебър започва рекултивация и на сметището в Обзор

Община Несебър, в съответствие с Европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците”, предприема действия за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в гр. Обзор.

На 04.03.2020 г. се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0015-C01 за финансиране на проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Проектът е на обща стойност 1 254 410,89 лв., от които 1 066 249,26 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 188 161,63 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Целта на проекта е да се извърши техническа рекултивация на спряното от експлоатация депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Обзор, което ще даде възможност за последващото подобряване на ландшафта и за възстановяване на годността на терените за земеделско или горско ползване.

Начало на проекта: 19.03.2020 г.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 18 месеца

Срок за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ: 23 месеца

От месец септември 2019 г. е в процес на изпълнение и рекултивацията на депото в землището на с. Равда. С приключването на тези два проекта, Общината ще насочи усилията си в основните приоритети при управление на отпадъците: предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!