Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.89 от 28.10.2014г. е обнародвано Решение №41-45/30.09.14г. на Общински съвет Бургас с което е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І, в кв.1 по плана на Приморски парк, ПИ с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас, с който се предвиждат 2 броя застройки за вход-изходи към Интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк, гр. Бургас – бивши бомбоубежища, ПИ с идентификатор 07079.618.214.45 по КК на гр. Бургас“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!