Община Бургас провежда публични търгове за отдаване под наем на недвижими имоти

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

№ 889/12.04.2018 г.

 

На основание чл.14 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, чл.23, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и Решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.30 и т. 31 от дневния ред на проведеното на 31.10.2017 г. заседание (Протокол № 32),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под  наем за срок от 5 /пет/ години на обособени части от имоти – общинска собственост, както следва:

  1. Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособен обект №1 – „Кафе“, с площ 110 кв.м, при граници: север-външен зид, изток: фоайе, зала и сервизни помещения, юг-стълбище, запад-външен зид, разположен в партера на спортна зала „Бойчо Брънзов“, актувана с Акт №8309/22.02.2016 г. за публична общинска собственост, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.601.83 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ V, в кв.3 по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, целият с площ 4307 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 866,00 (осемстотин шестдесет и шест) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 86,60 (осемдесет и шест лв. и седемдесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 2 598,00 (две хиляди петстотин деветдесет и осем) лева.

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 5, с площ 216.08кв. м, разположен на кота +1.53, при граници: север – външен зид, изток – вход, юг – зала № 1, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 702,00 (хиляда седемстотин и два) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 170,20 (сто и седемдесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 5 106, 00 (пет хиляди сто и шест) лева.

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, представляваща обект № 16, с площ 16.60 кв. м, разположен на I-ви партер, при граници: север – коридор, изток – коридор, юг – зала № 1, запад – помещение № 17, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 131,00 (сто тридесет и един) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13,10 (тринадесет лв. и десет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 393,00 (триста деветдесет и три) лева.

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к.„Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 2, с площ 16.80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – обект № 3, юг – външен зид, запад – фоайе, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13,20 (тринадесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 396,00 (триста деветдесет и шест) лева.

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. „Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 3, с площ 16.80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – входно преддверие, юг – външен зид, запад – обект № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13,20 (тринадесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 396,00 (триста деветдесет и шест) лева.

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се в спортна зала „Бойчо Брънзов“, изградена в УПИ V, кв. 3 по плана на ж.к. „Зорница“, град Бургас, представляваща обект № 4, с площ 16.80 кв. м, при граници: север – фоайе, изток – обект № 5, юг – външен зид, запад – входно преддверие, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 132 (сто тридесет и два) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13,20 (тринадесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 396,00 (триста деветдесет и шест) лева.

  1. Обособена част от имот – публична общинска собственост, находяща се на първи етаж в спортна зала „Никола Станчев“, изградена в УПИ I, кв. 14 по плана на ж.р. „Меден рудник“, град Бургас, с площ 14.84кв. м, при граници: североизток – външен зид и котелно, югоизток – котелно и коридор, югозапад – чакалня и коридор, северозапад – коридор, предназначена за лекарски кабинет с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 3,30 (три лв. и тридесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед обособени обекти, както следва: заявление за участие в търг /приложение №1/, декларация /приложение №2/, договор-проект /приложение №3/, наддавателно предложение /приложение №4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 16.05.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 14.05.2018 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕГН/ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 15.05.2018 година.

Оглед на обектите може да бъде извършен, след предварително записване на тел. 056/907 223 – Сребрина Борисова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 23.05.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 21.05.2018 година.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 22.05.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!