ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение по т.51  от дневния ред  на заседание на Общински съвет Бургас проведено на. 28.04.2015г. /Протокол № 51/

 

О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

За избор на управител на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС“ ЕООД

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втори етап на конкурса, ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на следните изисквания:

* български граждани, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

* да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“

по медицина, съответно дентална медицина,  и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

* да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист;

* кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина,  да имат придобита специалност.

  1. Представяне от допуснатите кандидати на „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”, като съответното лечебно заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.

До третия етап от конкурса – събеседването, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.

3.Събеседване с кандидатите.

Документи за кандидатстване:

заявление, професионална автобиография, копие от документ за завършено образование, копия от документи за трудов стаж и професионален опит, копие от дипломи за придобита специалност, документ за квалификация по „здравен мениджмънт”по смисъла на §3 от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, свидетелство за съдимост.

Документи за участие се приемат в деловодството на Община Бургас – ул.”Александровска” 26, в срок до 30 календарни  дни след излизане на обявата.

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик. Разработката на тема:”Програма за развитието на лечебното заведение за три годишен период” се поставя в отделен запечатан плик.

Информация във връзка с конкурса можете да откриете на информационните табла на Община Бургас или на интернет страницата на Община Бургас – www.burgas.bg

 

Д-р Лорис Мануелян

Заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас

 

Изготвил:

Мария Динкова

Ст. експерт „Здравеопазване“

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!