Обсъждат създаването на иновативни хранителни вериги във Варна

В периода 14-17 май 2018 година във Варна ще се проведе среща на партньорите по проект FoodChains 4 EU/ Укрепване на регионалните иновационни политики за изграждане на устойчиви хранителни вериги с цел обмяна на опит в областта на иновациите във всички етапи и аспекти на хранителната верига. FoodChains 4 EU ще се съсредоточи върху иновациите, които допринасят едновременно за екологичната устойчивост на хранителната верига и за социалната устойчивост чрез увеличен достъп до висококачествени храни. Принос за успешната обмяна на  опит ще имат фирми от хранителната верига и организации,  част от иновационната инфраструктура в Община Варна.

Програмата на събитието включва работни срещи на 15.05.2018 от 10.00 – 12.00 и на 17.05.2018 година от 12.00 до 16.00. в зала ДИОНИС,  DoubleTree by Hilton Hotel, Златни пясъци и посещения до иновативни компании от региона. Български и чуждестранни експерти от партньорските региони ще търсят отговор на въпросите:

  1. Успешни бизнес модели за комерсиализация на иновации в хранителната верига
  2. Успешни модели за управление на хранителни отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и подобни отпадъци от хранително-вкусовата промишленост

FoodChains 4 EU цели подобряване на регионалните политики и инициативи в партньорските региони за създаване на иновативни хранителни вериги, които съответстват на бъдещите тенденции в сектора на производство, съхраняване и маркетинг на храни и на нарастващите изисквания на потребителите в ЕС.

В проекта работят съвместно:

–  Провинция Флеволанд и Университет AERES, Кралство Нидерландия

– Регион Голям Манчестър, Oldham metropolitan Borough Council и Университет Manchester Metropolitan University; Великобритания

– Регион Емилия-Романя и Университет Università Cattolica del Sacro Cuore, Италия,

– Регион Марамуреш, Румъния,

– Фондация „Евро-перспективи” и Университет по Хранителни Технологии, Пловдив, България,

Нарастващото население в Европа има все по-големи очаквания, свързани с качеството и устойчивостта на храните, по отношение на преработката, опаковането, съхранението, намаляването на отпадъците, дистрибуцията и търговията на дребно. Иновациите играят ключова роля в посрещането на тези нужди и насърчаването на устойчиви хранителни вериги, подходящи за бъдещето.

Във всичките региони, партньори по проекта, сектор храни е от голямо значение и осигурява социални и икономически ползи за своите граждани. Всеки регион обаче признава, че единственият начин да останат конкурентоспособни е да подобрят устойчивостта на този сектор. Това изисква иновации във всички етапи и аспекти на хранителната верига, които  допринасят едновременно за екологичната устойчивост на хранителната верига и за социалната устойчивост чрез увеличен достъп до висококачествени храни.

Проектът цели да насърчи взаимодействието между науката и бизнеса с цел разработване и внедряване на технологични иновации в МСП.

За успеха на проекта е необходимо:

  • регионалните власти и университетите да си сътрудничат във всеки регион със заинтересованите страни;
  • да споделят и обменят своя опит в иновациите в областта на храните по време на серия от партньорски проверки и събития за обмяна на опит.

Въз основа на този обмен всеки регион ще разработи и приложи план за действие, който ще позволи на предприятията от регионите по проекта да предоставят устойчиви иновации в хранителната верига.

В България основният инструмент, предмет на проекта е ОПИК 2014-2020, Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации, 1.1.Технологично развитие и иновации, Специфична цел 1.1.:Повишаване на иновационната активност на предприятията на ОПОИ 2014-2020 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!