Областна администрация Бургас приключи втори проект по ОПАК

Областна администрация Бургас приключи успешно втори проект изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет“. Постигнатите резултати бяха представени днес по време на заключителна пресконференция, в присъствието на заместник областния управител Севдалина Турманова и служители на администрацията.
„По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ е наименованието на проекта, който имаше за цел да надгради вече постигнатите резултати от приключилите обучения по първото спечелено финансиране. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 72 380 лева.
В рамките на проекта беше осигурена възможност на 45 служители да преминат обучения по различни теми, съобразени с техните професионални задължения. Без откъсване от работното си място чуждоезикови обучения преминаха 27 служители. Проведено бе и обучение за всички работещи в администрацията, на тема „Ефективно изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020″- освен стратегически документ за развитие на областта.
„ Такива проекти са изключително полезни, защото те повишават качеството на предлаганите услуги. За всеки гражданин е важно в работата му с институциите да може да разчита на компетентно и добро обслужване.“- коментира Севдалина Турманова.
Проектът “По-компетентни и мотивирани служители в Областна администрация Бургас” бeше осъществен по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!