Обезопасяват електроразпределителни стълбове в ПП „Странджа” заради защитените видове птици

На 14 октомври 2014 година започна монтаж на изолации върху стълбове от електропреносната мрежа в парка, с цел обезопасяване при сблъсъци със защитени видове птици.
В района на гр. Малко Търново до края на месец октомври ще бъдат обезопасени осемдесет и три броя електрически стълбове. Дейността е в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, който се осъществява от Дирекция на Природен парк „Странджа“ към Изпълнителна агенция по горите с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Монтирането на изолаторите се извършва безвъзмездно от служители на EVN България.
Една от честите причини за смъртността на птици са инциденти със съоръжения от електропреносната мрежа. В България от токови удари, причинени от необезопасени електрически стълбове, през последните години загиват екземпляри от няколко изключително редки видове птици. Сред тях са царски орли и белоглави лешояди, за които природозащитниците в страната ни хвърлят огромни усилия в борбата срещу изчезването им от българските територии.
Проблемът с опасните електрически стълбове е отразен в редица научни публикации, но той не съществува само у нас. Това е един от основните фактори, застрашаващи популациите на грабливите птици в Европа, Азия и Африка.
По българското Черноморско крайбрежие преминава Източноевропейският миграционен път на птиците Via Pontica – втори по големина в Европа. Всяка пролет и есен могат да бъдат наблюдавани стотици хиляди мигранти. Небето се превръща в своеобразна птича магистрала. Множество любители на птиците (бърдуочери) и професионални орнитолози посещават тази част на страната именно поради възможността да наблюдават процеса. Разклонения на Via Pontica има и над вътрешните части на Природен парк “Странджа”. Голям дял от мигриращите видове са представители на дневните грабливи птици, както и на щъркелоподобните.
Всички наши дневни грабливи видове птици са защитени и подлежат на опазване, съгласно Закона за биологичното разнообразие и редица международни споразумения, които България е ратифицирала. Същото е в сила и за щъркелоподобните. Всичко това наложи идентифициране на възможните конфликтни точки в парка и последващо обезопасяване на съоръжения от електропреносната мрежа.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!