Ново общинско предприятие създадоха в Поморие

ОП БКСРД ще се грижи за благоустройството и инфраструктурата на общината

Дейности, свързани с инфраструктура, благоустрояване и ремонт на алеи, тротоари и др. места предназначени за обществено ползване, вече ще се извършват от създаденото за целта ново общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” /ОП БКСРД/.

„Предприятието ще поеме значителна част от услугите, чието изпълнение до момента бе възлагано на външни фирми. Смятам, че градът ни отдавна имаше необходимост от подобно общинско звено. Ето защо намирам решението за създаването му за напълно аргументирано и ефективно. Към момента, предприятието няма да извършва външни услуги, но намеренията ни са веднага след като разполагаме с необходимата техника, да започнем да генерираме приходи с предлагане на различни услуги към гражданите.”, коментира кметът Иван Алексиев.

За дейността на специализираното звено, създадено като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, Община Поморие  предостави за стопанисване, ползване и управление общински активи, движимо и недвижимо имущество, на обща стойност 96 634.19 лв.

В дейностите на предприятието са включени още:

Поддържане, ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции и съоръжения на техническата инфраструктура;

Почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища;

Поддръжка на знаково стопанство и пътна маркировка;

Почистване, поддръжка и ремонт на улични платна, площади, паркинги, съоръжения на дъждовната канализация, гробищни паркове и др.;

Демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи и премахване на строежи или части от тях, изградени или поставени върху общински имоти;

Извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и механизация.

Директор на Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” е инж. Михаил Кондакчиев, а седалището и адресът на управление – гр. Поморие, ул. Странджа № 3.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!