Нови възможности работа на младите в Бургас

В Дирекция „Бюро по труда„ Бургас започна приемът на заявки по Компонент II на проектите „Обучение и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора” от ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. И по двата проекта новият компонент е насочен към включване директно в заетост или в заетост след преминато обучение на лица с трайни увреждания, съответно на възраст над 30 години и до 29 години.

И по двата проекта периодът на субсидирана заетост е 24 месеца с основно месечно възнаграждение за наетите лица в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност. Предвидена е възможност за изплащане на еднократен паричен стимул в размер на 6 /шест/ минимални работни заплати при последваща заетост от 6 месеца след субсидирания период. При включване в директна заетост е предвидена възможност за определяна на наставник от същото предприятие за срок до 3 месеца и допълнително месечно възнаграждение от ½ минимална работна заплата.

Допустими за участие са всички работодатели от реалния сектор, с изключение на тези, които не попадат в приложеното поле на Регламент /ЕС/ №1407/2013 г., както и общини и общински предприятия по чл.52 от ЗОС

Документите за кандидатстване и подробна информация могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!