Несебър кандидатства за финансиране по проект „Световна недвижима културна ценност – Старинен град Несебър“

Кметът на Община Несебър Николай Димитров входира в Общински съвет докладна записка за кандидатстване по Приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект „Световна недвижима културна ценност –  Старинен град Несебър“.  Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от различни епохи  Старият град Несебър е класифициран  с категория археологически резерват  със световно и национално значение, включен в Списъка на паметниците на Световното културно наследство, което го прави допустим за подпомагане по настоящата процедура, а максимално допустимата стойност на един проект от категория „световно значение“ е 19 558 300 лв.

Община Несебър е разработила и кандидатства с цялостна концепция за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Световната недвижима културна ценност –  Старинен град Несебър.

Концепцията и обектите, включени в нея, ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане сред гражданите и след приемането й в окончателен вариант и съгласуване от НИНКН ще се пристъпи към кандидатстване пред Финансовия посредник.

Идеята на общинското ръководство е да се обхванат всички паметници на културата, допустими за интервенция, които имат нужда от реставрация и консервация, като на този етап изготвената концепция включва следните обекти:

 • Крепостни стени в западната част на полуострова, западна порта;
 • Южна крепостна стена, зоната на известния сред жителите на Несебър „амфитеатър“, откоси на терена , подпорни стени и тераси от източната страна на града , околната среда на църква“Св. Йоан Алитургетос“;
 • Ранновизантийски терми /V-VI век/;
 • Водоснабдителна система – цистерна и подземни галерии-коридори /V-VI век/;
 • Църквата „Христос Пантократор“;
 • Църква „Архангел Михаил и Гавраил“;
 • Църква „Св. Климент“;
 • Църква „Св. Богородица Елеуса“;
 • Църква „Стара Митрополия“;
 • Църква „Свети Димитър“;
 • Църква „Св. Тодор“;
 • Къща Димитър Москоянов /Етнографски Музей/;
 • Чешма при Старата Митрополия;
 • Вятърна мелница на провлака;
 • Вятърна мелница до църква „Елеуса“;
 • Подмяна на всички асфалтови настилки по улиците на Старинен Несебър с каменна настилка;
 • Преместваеми обекти „Базар и парково пространство“.

Обектите, с които ще  се кандидатства по програмата, са внимателно избрани на основание изводите и мерките за поддържане, реставрация и консервация, и опазване на ценността от докладите на отговорните институции  – НИНКН и МК, както и приоритетите на общинския план за развитие 2014-2020г , в който са заложени всички  конкретни мерки за развитието и управлението на община Несебър.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!