Наредба регламентира сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Правителството прие Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони. С нея се уреждат условията и реда за постигане на сигурността на морските кораби, плаващи под българско знаме, морските пристанища, морските пристанищни съоръжения и пристанищни райони на България, както и начините на тяхното постигане. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще ръководи, координира и контролира дейностите. Той ще осъществява своите правомощия чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

С наредбата се определят отношенията на България с Европейската комисия и с Международната морска организация, Статутът на Съвета за морска сигурност, неговият състав и разпределението на задължения между членовете му, задълженията, функциите и задачите на отделните ведомства, които имат отношение към сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, начинът за координация между отговорните институции и действията при операции по предотвратяване и ликвидиране на възникнали заплахи за сигурността, нивата на сигурност на кораба и статутът на офицера по сигурността на кораба, както и провеждането на обучение, тренировки и упражнения на екипажа по сигурността и др.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!