Над 19% от населениетона Бургаска област – под прага на бедността през 2013 г.

По окончателни данни на Националния статистически институт от проведеното през 2013 г. изследване на доходите и условията на живот на населението беше изчислена линията на бедност за 2013 година. За същата година в  Бургаска област размерът на линията на бедност е 3 445 лв., или 287.1 лв. средномесечно на лице от домакинство. Под прага на тази линия са живяли 19.3% от населението на областта, или около 80 хил. лица. Спрямо предходната година през 2013 г. размерът на линията на бедност за областта намалява с 2.2% при нарастване с 2.2% общо за страната, а относителният дял на бедното население в областта се увеличава 1.7 процентни пункта при намаляване с 0.2 процентни пункта за страната. В областта относителният дял на бедните при мъжете е 17.2%, а при жените – 21.5%. Разликата в равнищата на бедност между двата пола е 4.3 процентни пункта при 2.5 пункта за страната. В сравнение с 2012 г. делът на бедните и при двата пола в област Бургас през 2013 г. нараства съответно с 2.2 процентни пункта при мъжете и с 1.5 процентни пункта при жените.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2013 г. в областта показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 19.3% на 23.0%, или с 3.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 35.6%, или със 16.3 процентни пункта.
Поляризацията на населението в област Бургас по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2013 г., показва, че най-бедните 20% в областта имат 6.8 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2012 г. поляризацията нараства с 1.3 процентни пункта.
През 2013 г. най-висок размер на линията на бедност има област София (столица) – 448.0 лв., с равнище на бедност 22.0%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Пазарджик – 184.8 лв., където равнището на бедност е 30.8%.
През 2013 г.  Бургаска област се нарежда на седмо място по размер на линията на бедност – с 287.1 лв., докато през 2012 г. тя е на четвърто място – с 293.6 лева.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!