Над 113 млн. евро за морското дело и рибарството до 2020 г.

Общият финансов ресурс, с който ще трябва да се справи сектор „Рибарство” за периода 2014 – 2020 г. е 113 543 226.75 евро. През новия програмен период бюджетът е увеличен с 8 млн. евро, като по мерките свързани с пазарите и преработката на продукти от риболов и аквакултури ще се отпускат 4 пъти повече средства от предишния период. Тези данни съобщи заместник-министъра на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова при откриването на публичното обсъждане на Програматаза морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020, организираното от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

„До началото на месец септември Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. трябва да бъде представена в Европейската комисия, уточняват от пресцентъра на ИАРА.

Програмата предвижда общо 22 мерки, които ще бъдат финансирани в периода 2014-2020 г. Към общият финансов ресурс от 113 543 226.75 евро приносът от Европейският фонд за морско дело и рибарство ще е в размер на 88 066 622 евро.

По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки. Освен това е предвидена мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите. Друг важен акцент е подпомагането на иновации и диверсификация на дейностите извън търговския риболов. Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 25 514 500 евро.

По отношение на аквакултурите основният финансов ресурс е насочен към мярката свързана с модернизиране на стопанствата, диверсификация на продукцията, както и за добавяне на стойност и разнообразяване на дейността. Отделно е предвидена мярка за инвестиции за насърчаване на развитието на биологични или ефективни от гледна точка на потреблението на енергия аквакултури. Ще бъдат подкрепени и инвестиции за развиване на технически иновации или знания в областта на аквакултурите.

Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 36 215 000 евро.

В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат подкрепени мерки свързани с подкрепа на Воденото от общността местно развитие (ВОМР), чрез местни инициативни рибарски групи. Общият бюджет по този приоритет е 17 858 823.53 евро.

Предвидените дейности за насърчаване на предлагането на пазара и преработването акцентират върху предоставянето на инвестиции за преработване на продуктите от риболов и аквакултури. ПМДР ще поощри и подпомогне създаването на организации на производителите, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултура.

Общо за този приоритет предвиденият финансов ресурс е 12 017 000 евро.

За изпълнението на Общата политика в областта на  рибарството (ОПОР) са предвидени две мерки – контрол и правоприлагане и събиране на данни. Бюджетът за тези дейности възлиза на 12 414 578. 89 евро.

Важен приоритет през програмния период е насърчаване на изпълнението но Интегрираната морска политика (ИМП). Заделеният бюджет за изпълнението на тази мярка е в размер на 3 333 333.33 евро.

Предвидени са средства и за техническа помощ по инициатива на държавите-членки в размер на 5 500 000 евро.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!