Морското висше образование вече с държавни изисквания

На заседание на Министерския съвет днес бяха приети наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалностите „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабни машини и механизми“, „Корабоводене“ и „Корабна радиоелектроника“ от регулираните професии в професионално направление Транспорт, корабоплаване и авиация.

Получилите дипломи по тези специалности, придобиват професионална квалификация и могат да заемат длъжности при изискванията и условията на Наредба №6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България и по реда на Кодекса на търговското корабоплаване.

До този момент не са приемани държавни изисквания за придобиване на висше образование по тези специалности. В състава на работна група, изготвила проектите на наредбите в съответствие с всички международни изисквания, влизат представители на министерствата на образованието и науката и на отбраната, Изпълнителната агенция „Морска администрация“, Националната агенция за оценяване и акредитация, както и представители на висшите училища, обучаващи студенти по специалностите. Това са ВВМУ „Н. Вапцаров” и Техническият университет във Варна.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!