Млади български учени създават нови материали с европейско финансиране

54 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени извършиха научно-приложна изследователска работа в областта на физикохимията и материалознанието за създаване на нови технологии и материали и приложението им в практиката. Младите български изследователи изпълниха успешно проект на тема: „Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на материалознанието, включително създаване на нови материали», финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Това позволи на българските изследователи да се интегрират успешно в Европейското пространство, ползвайки европейски средства за научните си разработки. Проектът даде възможност за участие в множество международни форуми, провеждани в България и страните от ЕС. Проектът е на Института по физикохимия /ИФХ/ на Българската академия на науките и Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/, София и е на стойност 698 401 лв. Дейностите по проекта включваха 5 обучителни семинара, 4 практически курса, овладяване на 43 нови или модифицирани методики за изследвания и др.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!