Младежи от Бургас се учат на енергийна ефективност в клуб „Енергия и околна среда” и „Еко клуб ВЕИ”

Общо 13 училищни формирования работят по проект „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”

Три бургаски училища – СОУ „Петко Росен”, ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и СОУ с хуманитарно-естетически профил „Св. Св. Кирил и Методий“ работят по проект „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”. Те са създали свои клубове, за да участват активно в собственото си образование и в разработването и прилагането на местната политика за енергийна ефективност. Ръководителите им са преподаватели от съответните училища, подпомагани от експерти от фондация „Евро-перспективи“. Неправителствената организация изпълнява проекта в партньорство с ENSI – Energy Saving International AS, Норвегия. Финансирането е по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е създаването на интерес за формиране на училищни клубове по устойчива енергия в България.

Бургаските младежи са част от 13 подобни училищни формирования, създадени от началото на 2014 г. досега в София, Бургас, Балчик, Ихтиман и с. Вакарел. Всеки от училищните клубове е преминал през обучителна програма по всички ключови въпроси на устойчивата енергия и изменението на климата и е разработил свой собствен план за действие – от залесяване до енергиен мониторинг на училищните сгради, от образователни кампании до практически мерки за пестене на електричество и вода и придвижване с велосипед, които дейности ще допринасят за опазването на природата. В момента повече от 300 ученика – членове на клубовете прилагат конкретните мерки от своите планове.

Клуб „Енергия и околна среда” при СОУ „Петко Росен”, Бургас, залага на подмяна на оборудването в санитарните възли. Вече са закупени 6 нови моноблока. На „Еко клуб ВЕИ” при ПГЕЕ „Константин Фотинов“, Бургас бяха подсигурени сензори и автоматични кранове за вода.

Клуб „Еко спасители” при 25 ОУ „Д-р Петър Берон”, София, вече има закупени два велосипеда. В своя план от дейности те са заложили „Ден на велосипедите”, в който ще се придвижват с колела до училище, вместо да бъдат докарвани с автомобили от родителите си. Това ще допринесе за намаляване на вредните емисии, изхвърляни във въздуха.

За нуждите на клуб „Устойчиво бъдеще” при 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”, София, е закупено LED осветление за подмяна на остарели луминесцентни лампи в една от стаите на училището.

Клуб “Energy.bg” при ОУ “Димчо Дебелянов”, Ихтиман получи своите сензори за осветление и енергоспестяващ училищен звънец.

Клуб „Зелено училище” при 103 ОУ „Васил Левски” София, закупи ПВЦ прозорец за подмяна.

Членове на клуб „Бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”, Ихтиман, се срещнаха с г-н Петър Пандезов – мениджър продажби в „СънСЪРВИЗ” ЕООД. Компанията е специализирана за дизайн, изграждане и поддържане на фотоволтаични системи. Той запозна учениците с ползите от използването на „зелена енергия“, тъй като биогоривата и възобновяемите енергийни източници са бъдещето.

Клуб „Мисли в зелено“ при СОУ „Христо Ботев“ в Балчик посетиха инсталацията за производство на биогаз „Перпетуум мобиле БГ” АД. Посещението бе организирано от ръководителя на Клуба г-жа Таня Давидкова и експерта от ФЕП г-н Тодор Тонев. Целта на посещението бе учениците да се запознаят с ползите, предимствата и технологията за производство на биогаз.

Партньорите по проекта очакват към Клубовете за устойчива енергия да се присъединят около 6000 ученика, отстоявайки интересите за опазване на околната среда.

За повече информация можете да посетите страницата на Клубовете по устойчива енергия www.europerspectives.org/clubs, както и Facebook профила на Проекта https://www.facebook.com/ustoichivaenergia?fref=t%20.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!