Костенурки и чапли загинали след разлива

Експерти от РИОСВ-Бургас, Българската фондация „Биоразнообразие“ и Българското дружество за защита на птиците обходиха с лодка акваторията на езерото „Вая“ в границите на защитената местност, в западната част на водния басейн. Оглед е извършен и в защитената зона „Бургаско езеро“ от екологичната мрежа „Натура 2000“. До момента там не се наблюдават щети и отрицателни последствия върху фауната или неблагоприятно влияние върху смесената колония от чапли и корморани. Огледът е извършен заради разлива на бензин отпродуктопровода на „Лукойл Нефтохим“.

Обходена е територията и от двете страни на главния път Братово – Долно Езерово на мястото на самия разлив. Там са установени мъртви водни обитатели – риба, три блатни костенурки и екземпляр нощна чапла. Отново са проверени всички достъпни части на тръстиковите масиви край пътя. Не са открити други мъртви птици.

Наблюденията на района за установяване на други щети върху биологичното разнообразие ще продължат. Всекидневно се извършват проверки за контрол на действията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по почистване на замърсените терени до пълното отстраняване на замърсяването с бензин.

По експертни оценки причината за разлива е нелегално врязване в III магистрален продуктопровод. Към момента продължава мониторингът за недопускане разнасянето на остатъчни нефтопродукти.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!