Кмет и съветници в Поморие разиграха цирк пред гражданите

На 30 януари т.г. Общински съвет – Поморие не даде съгласие за изграждането на хотел до емблематичните Яворови скали. Местният парламент взе това решение на база входирана до него докладна-записка от кмета Иван Алексиев, с която иска да бъде приет „проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ ІІ (ПИ 57491.503.578 по КК), отреден за ресторант и хотел, в кв.18а по плана на гр.Поморие, който предвижда УПИ ІІ да се отреди за хотел, жилищна сграда и КОО, като в имота се ситуира застроително петно, показано с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство със средна височина на застрояване Жс: К плътност – 70%, К интензивност – 2,0; максимална височина до 5ет./Н<15м; минимално озеленяване – 30% и паркиране в имота; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.“

На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие не съгласува процесния ПУП-ПЗ. /тук/, каквото е желанието на кмета на града Иван Алексиев. На заседанието на местния парламент в художествената галерия „Дечко Стоев“ се открои присъствието на голяма част от местната администрация. Тя пристигна в работно време и се настани извън работното си място зад общинските съветници специално, за да осигури публика и морална подкрепа на Иван Алексиев. А и кметът да демонстрира численост в своя полза чрез подчинените си.

Всъщност взетото решение от общинските съветници на Поморие е без правни последици. Точно поради тази причини дни преди заседанието на местния парламент, граждани на черноморския град и ГИ „Да спасим Яворовите скали“ поискаха Иван Алексиев да оттегли своето предложение до ОС-Поморие. Съвсем убедително и категорично, компетентният кмет на Поморие Иван Алексиев, както и председателят на общинския съвет Адам Адамов, помолиха гражданите всичко да си мине по законовия ред и да оставят общинския съвет да се произнесе – ще се строи ли хотел под паметника на Пейо Яворов или няма да се строи. Като се има предвид, че процедурата е съгласувана с многобройния юридически отдел на Община Поморие, както и с юриста на общинския съвет. /тук/

Законът, обаче, е категоричен.  Съгласно Чл. 129, ал. 2 ПУП в обхват до един квартал, както и  поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобряват със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Цитираният в докладната на кмета чл. 131 от ЗУТ определя кои са заинтересованите лица – т.е. тези, на които се обявява проекта и които могат да го оспорват пред съда. Общинския съвет не е в качеството си на заинтересовано лице, че да му се представя съгласуване. Той не съгласува, а само, ако се явява заинтересувано лице на плана, му се обявява.

Практика в Община Поморие, ПУП-ПЗ първо да се гласува в общинския съвет и след това на база решението да се издава заповед от кмета, е порочна. По този начин кметът избягва индивидуалната отговорност, която носи при издаваните от него административни актове, криейки се зад колективната отговорност на органа „Общински съвет“, който е освободен от наказателна отговорност.

По този начин кмет и общински съветници в Поморие 2 месеца разиграваха цирк пред гражданското общество по казуса „Яворов“, прехвърляйки един на друг порочната топка, която където и да падне, все ще е кална и в техния двор. 

Решението на общинския съвет, с което не разрешава изграждането на хотел на брега на морето на фирма „Арси Христофор и Бойчев“ ООД, е без правни последици. То не може да бъде обжалвано пред съда. Кметът на Община Поморие Иван Алексиев трябва да се произнесе със заповед или да направи мълчалив отказ. При всички случаи казусът „Яворов“ ще може да бъде решен само в съда. А кой и дали ще се сдобие с обвинение, зависи от прокуратурата. Към този момент има образувани две прокурорски преписки.

Едно е сигурно – некомпетентността в Община Поморие, в лицето на администрация и местен парламент, е пословична.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!