Какво се случва с парк „Езеро“

Парк „Езеро“ е естествено продължение на Морската градина. Община Бургас подготви мащабен проект за реконструкция на неговата територия с внасяне на разнообразни атрактивни функции, при наличието на съществуваща алейна мрежа и богато озеленяване. Той е изготвен като част от пакета „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020 г.“ – договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-02/2012/029 по ОПРР 2007-2013. С него ще се кандидатства за европейско финансиране през новия програмен период 2014 – 2020.

Концепцията на проекта е свързана със запазване компактността и целостта на територията чрез правилно балансиране на отделните площи, функции и активности. Предвижда се максимално запазване на наличната декоративна растителност, както и внасяне на нови видове.

Изготвена е схема на всички видове движение в парка, като автомобилният достъп е сведен до най-необходими трасета и обекти за обслужване.

Проектът обогатява алейната мрежа с новоизградени пешеходни връзки, както и с  велосипедни трасета, като е търсен минимален конфликт от пресечни точки на велосипед и пешеходец / велосипед и автомобил.

Предвижда се следното устройство на парка:

– 3 основни входа;

– Розариум;

– Подземен паркинг

– Лабиринт с детски кът;

– Алеи с места за отдих;

– Детска площадка;

– Изгледни площадки;

– Зона за пикник;

– Парк миниатюри;

– Спорт на открито – скейт парк;

– Зона за свободно пуснати кучета;

– Рехабилитационно-възстановителен център с понита;

– Паркинг с контролиран достъп.

В посочените пространства особено важна част от проектното решение представлява подходящият избор на  правилно функционално предназначение и дизайн на парковото обзавежадане – с разнообразни архитектурни елементи, присъщи на парковата среда. За детските съоръжения се предлагат детайли, отличаващи се от стандартните елементи, предлагани по каталог от различни фирми. Предвижда се да бъдат застъпени различни и интересни игрови занимания.

* Основни входове към парка – решени са със знаков, повтарящ се при трите новоразработени входа елементи /Входна арка/, характерна декоративна настилка, ефектно озеленяване. Архитектурните елементи са разработени подробно като дизайн и конструкция – предвидени са за изпълнение от метал.

* „Розариум“ пространство със специфично композиционно решение в геометризирани форми, в което се редуват пешеходни алеи, разположени между партери и лехи с разнообразни насаждения от видове рози. Предвидени са места за сядане и съзерцание. Намерение на проекта е съответните сортове да бъдат маркирани с табелки с опознавателен характер. За подчертаване на декоративния ефект ще се маркира и подходящо атрактивно осветление. Предвижда се „семпла“ като визия настилка – класическа, опесъчена, характерна за подобни пространства. Предвидено и внасяне на рози от най-разнообразен характер – увивни, степенувани по височина, както и по цъфтеж.

* Подземен паркинг

Непосредствено пред хотел „Парк“ се предвижда изграждане на подземен паркинг на едно ниво с частично второ ниво (надземно). Съоръжението ще е с капацитет за 80 автомобила. Достъпът до подземния паркинг се осъществява от две автомобилни и две пешеходни рампи, при спазване на всички изисквания за отделяне на пешеходно от автомобилно движение. Рампите са разположени на източната и западната граница на парцела. За осигуряване на достъпна среда, на западната пешеходна рампа  е предвидено ситуирането на подемен лифтер (платформа). Дизайнът на паркинга е съобразен с територията, в която ще се изгражда, като са предвидени максимално отворени фасадни стени и 4 английски двора на покрива на гаража.

* Лабиринт с детски кът,  Детска площадка, Алея с места за отдих, Зона за пикник

В посредствена близост до обект „Подземен паркинг“ е разположена зоната за най- малките посетители:

– Детски кът с лабиринт – предназначен за деца от 0 до 12-годишна възраст. За лабиринта се предвижда вечнозелена растителност. Целта е да се постигне ефект на готова зелена стена с височина не повече от 120-150 см. Изготвен е детайл, с посочени места за сядане и специфични детски съоръжения.

– Детската площадка е предназначена за различни възрасти – включва разнообразни съоръжения, като беседки, люлки, катерушки, индианска шатра, тунел с пързалка, детско влакче, пясъчник. Част от съоръженията трябва да дървени. Предвиждат се ударопоглъщащи настилки, съобразно габаритите на съоръженията, както и множество места за сядане.

– Пешеходна зона с места за сядане, съзерцание – за целата преминаването през тази зона е богато разнообразено с новоизградени геопластични форми, с растителност.

– Зона за пикник – разположена е в относително свободен терен, в полуоткрити и открити пространства. Достъпна е чрез второстепенни пешеходни връзки, предвидени в близост са и места за сядане на подходящи, засенчени терени.

* Изгледни площадки – Зони с предназначение съзерцание на прилежащата водна площ – Атанасовското езеро и неговият богат видов състав.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!