Информационни дни по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) в качеството си на програмен оператор по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ организира информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по двете отворени грантови схеми и по Фонда за двустранни отношения, финансиран от Програмата.

Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ е с период на действие до април 2017 г. като дейностите трябва да бъдат изпълнени до края на месец април 2016 г. Общият й бюджет е близо 16 млн. евро, от които 13.3 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ а останалите – национално финансиране. Предстои отварянето на още две грантови схеми. Инициативата се подкрепя от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Партньор на МИЕ от страна на донора е Дирекцията за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия.

Информационната кампания ще обхване градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, Велико Търново и София.

Информационният ден в Бургас ще се състои на 12.11.2014 г., сряда, в хотел „България“. От 9 до 12 часа темите ще бъдат „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ и „Фонд за двустранни отношения“, а от 12.30 до 15.30 часа ще бъдат разяснявани условията за финансиране по грантова схема „Производство на горива от биомаса“ и отново по „Фонд за двустранни отношения“, тъй като фондът се прилага за всички грантови схеми от момента на тяхното отваряне.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!