Издадоха карта за горските пожари в Странджа

Над 55% от всички горски пожари в България през последните 25 години са резултат от човешка дейност. Три четвърти от горите на България са високорискови в пожарно отношение. Наблюдението на горските райони в България показва, че в резултат на интензивните валежи през изминалите месеци, българските гори са пред своя летен пожарен пик, който започва през юли и продължава до септември.
Рискът за райони като Странджа нарастна критично с интензивния миграционен поток и безразборното палене на огньове в трудно достъпното трансгранично пространство между България и Турция, предупреждават от изследователския център – ЕКОПАН. Европейският съюз насърчи разработката и приемането на обща стратегия за предотвратяване и борба с горските пожари в двете гранични области – Бургас и Къркларели.
В резултат на осъществения с европейски средства трансграничен проект бе изработена обща оперативна карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия. Картата обхваща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км. От българска страна картата представя граничната част от територията на ЮИДП – Сливен: ТП ДГС – Царево, ТП ДГС – Кости, ТП ДГС – Малко Търново, ТП ДГС – Звездец, ТП ДГС – Средец, покриващи участък от държавната граница с дължина 154 км. От турска страна е включена територията на Горските дирекции – Къркларели и Демиркьой на РДГ – Истанбул – участък от държавната граница с дължина 170 км.
Важна част от стратегията е и обща система за оповестяване за транграничните пожари и съвместно развитие на инициативата „Странджа/Йълдъз е планината без пожари” до 2020 г.
В подкрепа на новата трансгранична стратегия и като важна мярка за превенция, Югоизточното държавно предприятие в Сливен насърчи ускореното усвояване на новите научноприложни разработки в своята дейност в Странджа.
Преди началото на пожароопасния летен сезон ЮИДП издава в лимитиран тираж на български, английски и турски език създадената оперативна карта. На нея са нанесени всички необходими данни за управлението на кризи от двете страни на границата. Екземпляри от картата ще бъдат предадени на всички звена, институции и доброволчески групи, които участват в борбата с огнената стихия. Предвидена е и нова система за обмен на климатични данни, които през летните месеци създават повишен риск за възникване на горските пожари.
Превенцията е изведена като водещо начало в дейността на всички структури в Югоизточното държавно предприятие в Сливен и Регионална дирекция на горите – Бургас.
Преди пожароопасния летен сезон се поддържат интензивни контакти между български и турски лесовъди в името на общата идея – превръщането на Странджа в европейска планина без пожари.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!